სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2015
საერთაშორისო განათლების გამოფენა
STUDY IN ESTONIA-ს და 7 ესტონური უნივერსიტეტის ინფო-სესია თბილისში 1 მარტს, 2015 - სტიპენდიები, ფასიანი და უფასო პროგრამები, უნივერსიტეტში მიღების პროცედურები და ესტონეთში არსებული სამუშაო შესაძლებლობები
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
ორი სასწავლო კურსი ერთის ფასად + 2 ბონუს კურსი საჩუქრად!
ვიწვევთ ლატვიაში სასწავლებლად ამბიციურ სტუდენტებსა და პროფესიონალებს
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 1 მარტის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
სწავლა ლონდონში - სტიპენდიები - Scholarships ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში
განათლების საერთაშორისო გამოფენა 1 მარტი, 2015
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები + სტაჟირება თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში სხვადასხვა კომპიუტერულ მაღაზიებსა და სერცის ცენტრებში
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად
ბუღალტერია სტაჟირებით აუდიტორულ და ბუღალტრულ კომპანია შპს ''AMG''
სწავლა და სტაჟირება სასტუმროში!
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
Bottom
edu-guide.ge

ძებნა

განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2015
გამოფენების ცენტრი ექსპო-ჯორჯია
Liaoning Government Scholarships
China, 2015
Andalusia Talent Hub (ATH) Fellowships
2015-2016
საერთაშორისო განათლების გამოფენა
რადისონ ბლუ ივერია, ვარდების რევოლუციის მოედანი #1
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი
განათლების მართვის ცენტრი
საგადასახადო აუდიტის კურსი
განათლების მართვის ცენტრი
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
განათლების მართვის ცენტრი
ადამიანური რესურსების მართვის სასწავლო კურსი
განათლების მართვის ცენტრი
გერმანული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
TOEFL, IELTS-ის მომსამზადებელი კურსი
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
SAT-ის მოსამზადებელი კურსი
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
ესპანური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
STUDY IN ESTONIA-ს და 7 ესტონური უნივერსიტეტის ინფო-სესია თბილისში 1 მარტს, 2015 - სტიპენდიები, ფასიანი და უფასო პროგრამები, უნივერსიტეტში მიღების პროცედურები და ესტონეთში არსებული სამუშაო შესაძლებლობები
STUDY IN ESTONIA
ტურიბას უნივერსიტეტის (ლატვია) საინფორმაციო დღე თბილისში – საუკეთესო საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები და სტიპენდიები
ტურიბას უნივერსიტეტი ლატვიაში
საოფისე პროგრამების შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
ვიდეო-სპეც ეფექტებისა და მონტაჟის (Adobe After Effects) შემსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
ვიდეო მონტაჟისა და გახმოვანების შემსწავლელი კურსები უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
გერმანული ენის კურსები
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
Microsoft Office Excel 2010 (Advanced level) გაძლიერებული კურსი
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
პროფესიული ინგლისური ენის ნებისმიერი კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
FCE/B2 სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
იურიდიული/სამართლებრივი ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
დამატებითი და მოსამზადებელი გაკვეთილები I-XI კლასის მოსწავლეებისათვის
ELLC-English Language Learning Centre
ტრენინგი გაძლიერებულ ექსელში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC
კურსები პრაქტიკულ და კომპიუტერულ ბუღალტერიაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბაჟოსთან ურთიერთობაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
TOEFL/ IELTS/ FCE/CAE მოსამზადებელი ინდივიდუალური კურსები
უცხო ენათა ცენტრი ''Oxford house''
რუსული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
Photoshop-ის და corel draw-ს შემსწავლელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
კომპიუტერული პროგრამების კურსები - Adobe Illustrator, In Design
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
გრაფიკული პროგრამების კურსები 3D Max, AutoCad, Archicad
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
პრეზენტაციის უნარ-ჩვევების სასწავლო კურსი
განათლების მართვის ცენტრი
Künstlerhaus Lukas Residence Scholarships
Ahrenshoop, Germany
პროფესიონალური კურსები - Autodesk 3Ds Max 2012; Graphisoft ArchiCAD 18; Autodesk AutoCAD 2012; Autodesk 3Ds Max 2012
VIP Intellect Group
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
Autodesk Revit Architecture 2013–2014-ის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირების (State Procurement Administration) პრაქტიკული კურსი
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
სასაუბრო რუსული ენის კურსები ფასდაკლებით
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS)
2015-2016
MIT-Zaragoza Women in Logistics and SCM Scholarship
Spain, 2015
ბერძნული ენის კურსი გარანტირებული სტიპენდიით
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
VIP Intellect Group
საბანკო საქმის კურსი + ბანკში უფასო სტაჟირება
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსი ინგლისურ ენაზე
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
პროფესიონალური კურსები ბიზნეს-ინგლისურში
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
მეტყველების კულტურის შემსწავლელი კურსი
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ადამიანური რესურსების მართვის (HR) კურსი
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ინგლისური ენის კურსები
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
რუსული ენის ჯგუფური და ინდივიდუალური ტრენინგ-კურსები
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
არაბული ენის კურსები
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ფარმაციის კურსი + უფასო სტაჟირება აფთიაქში
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
გერმანული ენის კურსები
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ბუღალტერიის შესწავლა სტაჟირებით და დასაქმების პერსპექტივით
ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ITსისტემური და ქსელური ადმინისტრირების კურსები - სტაჟირებით
VIP Intellect Group
ბუღალტერია, სტაჟირება და საგადასახადო საქმის კურსი
VIP Intellect Group
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი
ბრიტანული სახლი
საერთაშორისო სერთიფიკატებისთვის მომზადების კურსი
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის ინტენსიური კურსები ''English Plus English''
ბრიტანული სახლი
საბანკო-საფინანსო და ბიზნეს ინგლისურის კურსი
ბრიტანული სახლი
CAT-ის PET-ის საერთაშორისო გამოცდისთვის მომზადება
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
უცხო ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
თურქული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
იტალიური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
უცხო ენის შემსწავლელი ცენტრი - SK
ორი სასწავლო კურსი ერთის ფასად + 2 ბონუს კურსი საჩუქრად!
სასწავლო ცენტრი ''GeoWord''
Human Life Advancement Foundation Science & Technology Scholarships
2015
სასაუბრო ინგლისური ენის სწავლა დავალებების გარეშე
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის კურსი ჟურნალისტებისთვის
ბრიტანული სახლი
კურსები ინგლისური ენის პროფესიულ მიმართულებებში
ბრიტანული სახლი
აბიტურიენტების მომზადება გამოცდებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად საჭირო ყველა საგანში: ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, მათემატიკა, აზროვნების ლაბორატორია (ლოგიკა და უნარები), ისტორია
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
მე-11 კლასელებისთვის მოსამზადებელი კურსები ყველა საგანში: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
თურქული ენის შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
Oracle - მონაცემთა ბაზების კურსი
ბიდისი აკადემია
მასტერ კლასი მეტყველების კულტურაში
ბიდისი აკადემია
TOEFL-ისა და IELTS-ის მოსამზადებელი კურსები
ბიდისი აკადემია
ფარმაციის შემსწავლელი ტრენინგ კურსები + უფასო პრაქტიკა
ბიდისი აკადემია
ოფის მენეჯერის შემსწავლელი თეორიულ და პრაქტიკული კურსი
ბიდისი აკადემია
Premiere-ის შემსწავლელი კურსი
ბიდისი აკადემია
ვებ-დიზაინის შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
ვიწვევთ ლატვიაში სასწავლებლად ამბიციურ სტუდენტებსა და პროფესიონალებს
RISEBA-ს უნივერსიტეტი
საექთნო კურსი
პარტნიორები საერთაშორისო განვითარებისათვის
HR მენეჯმენტის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
მოსწავლეების, აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტების მოსამზადებელი კურსი ქიმიაში
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსი სტაჟირებით
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
გერმანული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
რუსული ენის შემსწავლელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ინტენსიური კურსი ზოგად უნარებში
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ინგლისური ენის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსები
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
სასაუბრო თურქული ენის კურსები უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
IT ინჟინერიის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 1 მარტის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
WEB ტექნოლოგიების პროფესიონალური შემსწავლელ კურსები (XHTML / CSS, PHP + MYSQL, Java Script)
VIP Intellect Group
კურსი ბუღალტრული აღრიცხვის საბიუჯეტო სექტორში
განათლების მართვის ცენტრი
თემატური შეხვედრა საბაჟო პროცედურების და ტვირთის გაფორმების სპეციფიკაში
განათლების მართვის ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
განათლების მართვის ცენტრი
ძვირფასი ლითონების ექსპერტ შემფასებელთა სპეციალიზირებული კურსი
განათლების მართვის ცენტრი
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების პრაქტიკული კურსები
განათლების მართვის ცენტრი
კომბინირებული კურსი დამწყები ბუღალტრებისათვის
განათლების მართვის ცენტრი
ინგლისურის კურსები - ზოგადი, სასაუბრო, თარჯიმანთა, TOEFL, IELTS
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Newcastle University International Postgraduate Scholarship (NUIPS)
UK, 2015/2016
Dean of Engineering Research Scholarship for International Excellence
UK, 2015
აკადემიური წერის უნარ ჩვევები ინგლისურ ენაში
ELLC-English Language Learning Centre
4 სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველთათვის (General English)
ELLC-English Language Learning Centre
სააბიტურიენტო და საატესტატო მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
TOEFL, IELTS, TOEIC, GMAT, GRE, SAT საერთაშორისო გამოცდების მოსამზადებელი სპეციალური კურსები ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგებთან
ELLC-English Language Learning Centre
Web პროგრამირებისა და დიზაინის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსი + სტაჟირება აფთიაქში, ბაზაში/დასაქმება
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ინგლისური ენის კურსები ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგებთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბანკო საქმეში + სტაჟირება/დასაქმება
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ორგანიზაცია UK BRIDGE-ის ინიციატივით, NATIONAL GEOGRAPHIC საქართველო და ბრიტანეთის BUCKSWOOD SUMMER SCHOOL გთავაზობთ: მიიღოთ მონაწილეობა სახალისო, საინტერესო კონკურსში, უფასოდ გაემგზავროთ და შეისწავლოთ/დახვეწოთ ინგლისური დიდ ბრიტანეთში ბაკსვუდის საზაფხულო სკოლაში
UK Bridge
MS SQL Server 2012 - ადმინისტრირება, გამოყენება და მხარდაჭერა
VIP Intellect Group
Microsoft Access-სა და SQL Server-ის კურსები
VIP Intellect Group
3D Max, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, ArchiCAD-ის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
კომპიუტერული ქსელების კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
პროექტის მართვის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
პროგრამირების კურსები: Java, Net
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
კურსი მონაცემთა ბაზებში (Oracle, MS SQL Server 2008)
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
საგადასახადო კანონმდებლობის კურსი
CAC ტრეინინგ ცენტრი
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
CAC ტრეინინგ ცენტრი
ექსპრეს ბუღალტერიის კურსი
CAC ტრეინინგ ცენტრი
სასტუმროს მენეჯმენტის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
პრაქტიკული ბუღალტრიისა და კომპიუტერული ბუღალტერიის - ორისი, ინფო ბუღალტერი კურსებს ფასდაკლებით
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
Business School MBA International Full Scholarship
UK, 2015
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
Merit Scholarships at Plymouth University
UK, 2015
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსი
English Language Academy
არაბული ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
თურქული ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
ფრანგული ენის კურსი
ბრიტანული სახლი
გერმანული ენის კურსები
ბი დი სი აკადემია
PR-მენეჯმენტის თეორიული და პრაქტიკული კურსი
ბიდისი აკადემია
მარკეტინგისა და მენეჯმენტის კურსი
ბიდისი აკადემია
რუსული ენის შემსწავლელი კურსები
English Language Academy
სწავლა საზღვარგარეთ (ევროპის, აშშ-სა და სამხრეთ-აფრიკის წამყვანი სკოლები)
English Language Academy
ინგლისური ენის შესწავლა 4-ჯერ უფრო სწრაფად
English Language Academy
სწავლა ლონდონში - სტიპენდიები - Scholarships ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში
London School of Commerce 
განათლების საერთაშორისო გამოფენა 1 მარტი, 2015
რადისონ ბლუ ივერია, ვარდების რევოლუციის მოედანი #1, თბილისი
პოლონური ენის კურსები
ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - GEU
პროგრამირების კურსები - C, C++, C# Visual Studio
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
Web დიზაინისა და Web პროგრამირების შემსწავლელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ტურიზმის მენეჯმენტი და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიაში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ზოგადი ინგლისურის, ბიზნეს ინგლისურის, TOEFL, IELTS-ის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Windows, Word, Excel Internet, Power Point
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
საბანკო საქმისა და ბანკში სტაჟირების კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
იაპონური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
კორეული ენის კურსი
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
ჩინური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
არაბული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები + სტაჟირება თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში სხვადასხვა კომპიუტერულ მაღაზიებსა და სერცის ცენტრებში
VIP Intellect Group
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლა გთავაზობთ როგორც ქართულენოვან ისე, საერთაშორისო პროგრამებს
გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
JQuery-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
PHP-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
HTML5-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
Cisco CCNA Security-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
CISCO CCNA-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
პორტატული კომპიუტერული სისტემების კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
Cisco IT Essentials-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
IT ქსელის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
ოპერაციული სისტემების კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
ინფორმაციული უსაფრთხოების კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
კომპიუტერული არქიტექტურის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
Oracle - მონაცემთა ბაზების კურსი
ბიდისი აკადემია
სერვის პლუს (მომხმარებლების მომსახურება და სოციალური კომუნიკაცია) სერთიფიცირებული კურსი
ბიდისი აკადემია
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
ბიდისი აკადემია
ინგლისური ენის კურსები
ბიდისი აკადემია
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ბიდისი აკადემია
ტელე–რადიო ჟურნალისტიკის კურსი
ბიდისი აკადემია
HR მენეჯმენტის კურსი
ბიდისი აკადემია
კომპიუტერული ინჟინერიის კურსი
ბიდისი აკადემია
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
Corel-ის კურსები
ბიდისი აკადემია
Photoshop-ის კურსები
ბიდისი აკადემია
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ბიდისი აკადემია
AUTOCAD-ის შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
ARCICAD-ის შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
სამთვიანი სასაუბრო ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი ''ერთი ერთზე''
English Language Academy
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტურის დაგეგმვისა და მართვის კურსი (სტაჟირებით ტურისტულ კომპანიებში)
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი HR მენეჯმენტში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
PR მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბაჟო საქმესა და საბაჟო დეკლარირებაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Linux-ის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
გაცვლითი პროგრამა იტალიაში!
ბრიტანული სახლი
გაცვლითი პროგრამა მასწავლებელთათვის!
ბრიტანული სახლი
ოფის მენეჯმენტის კურსი
ბრიტანული სახლი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები ინგლისურ ენაში ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის მე-11 და მე-12 კლასელთათვის
ბრიტანული სახლი
JavaScript-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
Barcelona GSE Master Scholarships for International Students
Spain, 2015
Biozentrum Basel International PhD Fellowships Program
Switzerland, 2015
KNB Scholarship for Developing Countries Students
Indonesia, 2015
კომპიუტერის გრაფიკული პროგრამები: Adobe Photoshop; CorelDRAW; Adobe Illustrator; Adobe Premier Pro
VIP Intellect Group
კურსი გაყიდვების სტრატეგიასა და ტექნიკაში
VIP Intellect Group
პროფესიონალური ტრენინგები ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
VIP Intellect Group
უახლესი ფორმატის ფსიქოლოგიური ტრენინგები
VIP Intellect Group
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის შესწავლის კურსი
VIP Intellect Group
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
VIP Intellect Group
ექსპრეს კურსები (მარკეტინგი, პროექტების მართვა, ღონისძიებების მენეჯმენტი, PR, მედია მენემენტი)
VIP Intellect Group
ვებ დეველოპმენტის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
ArchiCAD; Autodesk; AutoCAD; 3D MAX - პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
გეოინფორმაციული სისტემების შესწავლა - Arc GIS 10.2
VIP Intellect Group
ექსპრეს ტრენინგი გაყიდვებში
VIP Intellect Group
პროფესიონალური კურსები ბიზნეს სტატისტიკაში
VIP Intellect Group
საოფისე პროგრამების პროფესიონალური დონის კურსი
VIP Intellect Group
3D MAX-ის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
1C საწარმო 8.2-DirectOne ERP-პროგრამის სხვადასხვა კურსი
VIP Intellect Group
კურსები ფარმაციაში, სტაჟირებითა და დასაქმებით
VIP Intellect Group
სამედიცინო ინგლისური ენის კურსი
ბრიტანული სახლი
სადისკუსიო კლუბი სხვადასხვა ენებში
ბრიტანული სახლი
დისტანციური სწავლების კურსი
ბრიტანული სახლი
ებრაული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ფრანგული ენის კურსები
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
ბერძნული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად
ინგლისური ენის აკადემია
სტაჟირება ჟურნალ ''თბილისელებში''
VIP Intellect Group
ბუღალტერია სტაჟირებით აუდიტორულ და ბუღალტრულ კომპანია შპს ''AMG''
VIP Intellect Group
ფარმაკოლოგიის კურსები - სწავლა, სტაჟირება და დასაქმება
VIP Intellect Group
სწავლა და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიაში
VIP Intellect Group
სწავლა და სტაჟირება სასტუმროში!
VIP Intellect Group
კურსი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ბუღალტერიის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
FCF, CAE, TOEFL, IELTS, Business English - მოსამზადებელი კურსები
English Language Academy
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
განათლების სახლი
100%-ით სწავლის დაფინანსება სტირლინგის უნივერსიტეტში, შოტლანდია, დიდი ბრიტანეთი
ELL და INTO Stirling სასტიპენდიო კონკურსი
2015-2016 Aleksanteri Institute Visiting Fellowships
Finland
გაცვლითი პროგრამა ესპანეთში!
ბრიტანული სახლი
სწავლა ავსტრიის ნებისმიერ უნივერსიტეტში!
ბრიტანული სახლი
იაპონური ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის კურსები (GENERAL ENGLISH)
ბრიტანული სახლი
რუსული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ინგლისური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
Microsoft Excel Expert-ის კურსი
Training Corp.
Microsoft Excel Specialist-ის კურსი
Training Corp.
Microsoft Excel VBA-ის კურსი
Training Corp.
პროფესიონალური დონის კურსები პრაქტიკულ ლოგისტიკაში
VIP Intellect Group
Vice Chancellor’s International Scholarships at Bath Spa University
UK, 2015/2016
Emile Boutmy Scholarships for Non-EU Students at Sciences Po
France
C#, ASP.NET MVC და დიზაინ პატერნების კურსები
VIP Intellect Group
სასერტიფიკატო კურსები სტაჟირებასთან ერთად - ტურიზმის და სასტუმროს მენეჯმენტში
VIP Intellect Group
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
Edu-Guide
კურსი PR მენეჯმენტში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
კომპიუტერული ინჟინერია, სისტემა და ქსელის ადმინისტრირება (IT)
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
კურსი HR მენეჯმენტში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
გაძლიერებული Excel-ის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ესპანური ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
იტალიური ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
სწავლა და მუშაობა გერმანიაში
ბრიტანული სახლი
TOEFL-ისა და IELTS-ის მოსამზადებელი კურსები
ბრიტანული სახლი
UK Bridge გთავაზობთ მენეჯმენტის მაგისტრატურას გერმანიის ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში!
UK Bridge
Web პროგრამირებისა და დიზაინის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
IT ინჟინერიის, სისტემებისა და ქსელების კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საგადასახადო აუდიტის ჩატარებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის შესწავლის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Graduate Support Scheme for International Students at LSE
UK, 2015-2016
ნაწილობრივი სასწავლო სტიპენდიები ამერიკის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში
საგანმანათლებლო სააგენტო - ELL
რუსული ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
გერმანული ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
Special Scholarship Program (SSP) for International Doctoral Students
Japan, 2015
სწავლა საზღვარგარეთ
English Language Academy
გერმანული ენის შემსწავლელი კურსი გოეთეს გამოცდისათვის AU PAIR პროგრამით
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები ინგლისურ ენაში ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის მე -11 და მე-12 კლასელთათვის
ბრიტანული სახლი
David Mayes Scholarship for International Students
University of Edinburgh in UK, 2015-2016
Dalarna University International Student Scholarships
Sweden 2015
TWAS Fellowships for Research and Advanced Training
2015
Heilongjiang Government Scholarship
2015-2016
ESSO Training Fellowships
2015
UCFB Undergraduate EU and International Student Scholarships
UK, 2015-2016
Scholarship for CeMM International PhD Program
Austria, 2015
ტრენინგი საოფისე პროგრამებში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსები (FCE, IELTS)
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ადმინისტრაციული მენეჯმენტის კურსი
VIP Intellect Group
რუსული ენის შემსწავლელი სრული კურსი
უცხო ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
Regions Riding Forward® Scholarship Essay Contest
USA, 2015
Leibniz-DAAD Research Fellowships for International Applicants
Germany, 2015
BAGSS International Fellowships/Scholarships for Doctoral Candidates
Germany, 2015-2016
მოსამზადებელი კურსები iBT TOEFL, IELTS-ის შემსწავლელთათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადება
Global house
ღია კარის დღე 28 იანვარს 2015 წ. 16:00 საათიდან 19:030 საათამდე სასტუმრო Holiday Inn თბილისის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ღია კარის დღე ბრიტანულ და ამერიკულ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან
ELL საგანმანათლებლო სააგენტო
იაპონური ენის კურსები
IQ Centre
კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალისტის კურსი
F1-ის აიტი აკადემია
Rome International School Scholarships
Italy, 2015-2016
Full Scholarships for Master Programs at the Central European University
Central European University
2015 Terra Foundation Research Travel Grants
USA
Au-Pair პროგრამის კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
გერმანული ენის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
პირველადი სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
Israeli Government Scholarships for Foreign Students, 2015
Israel
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად საახალწლო ფასდაკლებით/ სწავლა საზღვარგარეთ
English Language Academy
საჯარო მმართველობის პროგრამები 2015-2016 სასწავლო წლისთვის
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
2015-2016 სასწავლო წლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამები
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დიპლომატიური აკადემია (ADA)
MS Office specialist და MS Office expert საერთაშორისო სერთიფიკატი
Training Corp.
პოლონური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
იაპონიის საერთაშორისო ფონდის პროგრამა
ფონდი ''Matsumae International Foundation''
The World Bank Robert S. McNamara Fellowships Program 2015 Call for Active PhD Candidates
Robert S. McNamara
International Vice-Chancellor’s Scholarship for Research Excellence
UK, 2015
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელი კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
მასაჟის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
კომპიუტერული ბუღალტერიის orisi-ის კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
სტაჟირებას ბუღალტერიაში
ტრენინგ ცენტრი NB
უძრავი ქონების გაყიდვების მენეჯერებისა და ბროკერების მოკლე სასერთიფიკატო კურსი
რემაქს კაპიტალი
ნაწილობრივი სასწავლო სტიპენდიები დიდი ბრიტანეთის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში
საგანმანათლებლო სააგენტო - ELL
Practical English-ის კურსი ამერიკელ პედაგოგთან
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
ყურადღება! მხოლო ჩვენთან ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში მოქმედებს მუდმივი ფასდაკლების აქცია სტუდენტებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის და კორპორაციული კლიენტებისათვის
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
ინგლისური ენის კურსები
ბრიტანეთის საბჭო
ტრენინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში+ერთ დღიანი ტური საჩუქრად
ტრენინგ ცენტრი NB
ოფის მენეჯერის კურსები + HR-მენეჯმენტის კურსი საჩუქრად
ტრენინგ ცენტრი NB
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
საბანკო საქმის კურსი სტაჟირებით ტაოპრივატბანკში
ტრენინგ ცენტრი NB
რუსული ენის შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
Georg Forster Research Awards for Developing Countries
Germany, 2015
ICSP Tuition Scholarships
University of Oregon USA
ტრეინინგი ტურიზმის მენეჯმენტში
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი ფსიქოლოგიაში
ტრენინგ ცენტრი NB
PR-საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
ტელე-მემონტაჟის კურსები (Adobe After Effects CS5, Adobe Premier proCS5)
ტრენინგ ცენტრი NB
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
Master Level Fellowships 2014-2015
Toulouse, France
Uppsala IPK Scholarships for International Students
Uppsala, Sweden
8th International Finance Conference
Paris, France
Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers
Germany
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
ადმინისტრაციული მენეჯმენტის კურსი
VIP Intellect Group
პროფესიონალური დონის კურსები თემაზე ''გონივრული დაკრედიტება''
VIP Intellect Group
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
კომპიუტერული სამშენებლო პროგრამები (ARCHICAD, AUTOCAD)
ტრენინგ ცენტრი NB
რუსული ენის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი სასტუმროს მენეჯმენტში
ტრენინგ ცენტრი NB
პრაქტიკული ბუღალტრული აღრიცხვის კურსები ინგლისურად
VIP Intellect Group
პროფესიონალურ კურსები ბიზნეს სტატისტიკაში
VIP Intellect Group
IELTS/TOEFL გამოცდისთვის მოსამზადებელი ინტენსიური სწრაფი კურსი
TLC - Tbilisi Language Centre
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
TLC - Tbilisi Language Centre
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი მოზრდილთათვის და სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის
TLC - Tbilisi Language Centre
ინგლისური ენის სასაუბრო, სპეციალიზირებული, ბიზნეს და აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
VIP Intellect Group
კომპლექსური კურსი საგადასახადო საქმეში
VIP Intellect Group
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის კურსი
VIP Intellect Group
კურსი გაყიდვების სტრატეგიასა და ტექნიკაში
VIP Intellect Group
პროფესიონალური ტრენინგები ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
VIP Intellect Group
ISM University of management and Economics, Lithuania
საგანმანათლებლო სააგენტო - ELL
UBC Vantage College Awards for International Students
Canada, 2015
საბანკო საქმე და სტაჟირება ბანკში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
HR მენეჯმენტის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
3D Max, AutoCad-ის შესწავლელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
შემოყვანითი ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
CAC ტრეინინგ ცენტრი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები ინგლისურ ენაში ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის ხელმისაწვდომ ფასად
ტრეინინგ ცენტრი ''Millennium Gate''
WEB დიზაინისა და WEB პროგრამირების კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
გაძლიერებული EXCEL-ის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსები: Windows, Word, Excel, Internet, Power Point
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ფარმაცევტთა გადამზადების და სტაჟირების კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსები + კურსი ORIS-ში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
პროგრამირების კურსები: C, C++, C# Visual Studio
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
სიახლე ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში შეისწავლეთ ინგლისური ყველაზე სწრაფი, თანამედროვე და მოქნილი მეთოდით. Practical English, ამეტყველდით ინგლისურად ოთხჯერ უფრო სწრაფად და კიდევ უფრო სწრაფად. გახდი მაქსიმალურად თავდაჯერებული ინგლისურად საუბრისას
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
CAC ტრეინინგ ცენტრი
PGT Scholarships at Plymouth University
UK, 2015
მანჩესტერის ახალი კოლეჯი - შემოდგომის სპეციალური შეთავაზება ქართველებისთვის
დიდი ბრიტანეთი
საკომუნიკაციო ინგლისური ენის 6 კვირიანი ინტენსიური კურსი დამწყებთათვის
TLC - Tbilisi Language Centre
სასაუბრო ინგლისური ენა (ირლანდიელ პედაგოგთან)
TLC - Tbilisi Language Centre
საერთაშორისო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები (KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL,SAT, GMAT/GRE)
TLC - Tbilisi Language Centre
სასტუმროს მენეჯმენტი და სტაჟირება სასტუმროში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
Adobe In Design, Adobe Illustrator-ის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ინგლისურის ენის კურსი სპეციალური ფასდაკლებით სტუდენტებისთვის
უცხო ენათა ცენტრი ''Oxford house''
ჩიკაგო-კენტის ამერიკული სამართლის სკოლა აცხადებს მიღებას სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე გარანტირებული სტიპენდიით 2015 აკადემიური წლისათვის 10 საკონკურსო ადგილზე
ჩიკაგო-კენტის ამერიკული სამართლის სკოლა
Windows Server 2008 - ის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
Photoshop, COREL DRAW-ს კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
IT ინჟნერიის, სისტემისა და ქსელის ადმინისტრირების კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
PR მენეჯმენტის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსები და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიაში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
20% იან ფასდაკლება ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე დილის საათებში (10:00-14:00)
TLC - Tbilisi Language Centre
შაბათ-კვირის მეცადინეობები ინგლისურ ენაში
TLC - Tbilisi Language Centre
საბუღალტრო პროგრამის კურსი (ორის ბუღალტერია)
CAC ტრეინინგ ცენტრი
კომპიუტერის საოფისე პროგრამების კურსი
CAC ტრეინინგ ცენტრი
შეისწავლე ორი ენა ერთის ფასად 95 ლარად (ინგლისური, რუსული, თურქული)
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
iBT TOEFL, IELTS, SAT და EFL-ის მოსამზადებელი კურსები
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ცხადდება კონკურსი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დაწესებული სტიპენდიების მოსაპოვებლად 2015/2016 სასწავლო წლისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი და ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში AUBG
სასტიპენდიო კონკურსი
Foundation Campus, UK და საგანმანათლებლო სააგენტო ELL
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი ინტენსიური სასერთიფიკაციო კურსი (რეგისტრაციის ვადა 15 ნოემბრამდე)
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS
Singapore-MIT Alliance (SMA3) Graduate Fellowship at SMART
Singapore, 2015
AAUW International Fellowships for Women
in USA
Emerging Global Leader Scholarship
American University
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი კ.გორბატკოთან
FSG ტრეინინგ ცენტრი
Masters in Russian, Central and East European Studies
Erasmus Mundus
MA “Euroculture – Europe in the wider world”
Erasmus Mundus
3 თვიანი კომპლექსური სერთიფიცირებული პროგრამა ადვოკატის უნარ-ჩვევებში (რეგისტრაციის ვადა 30 ოქტომბრამდე)
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS
თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით VIP Intellect Group-ის სასწავლო ცენტრი ყველა თბილისელს გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას ჩვენს სასწავლო კურსებზე ვინც დარეგისტრირდებით - 24, 25, 26 ოქტომბერს!
VIP Intellect Group
ლატვიის წამყვანი კერძო, ბიზნეს უნივერსიტეტის საინფორმაციო დღე თბილისში - ლატვიაში სწავლის შესაძლებლობების შესახებ
ტურიბას უნივერსიტეტი
ბანგლადეშის სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის
ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკა
სტიპენდიები სტუდენტებისთვის
ისრაელის მთავრობა
The Dickson Poon Undergraduate Law Scholarships
UK, 2015
Spaceways Scholarship for International Students
UK, 2015
საერთაშორისო განათლების გამოფენა თბილისში - მხოლოდ ერთი დღით
სტიპენდიები სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამებზე
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Premier Pro)
VIP Intellect Group
უფასო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები ევროპაში!
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
შეისწავლე ორი ენა ერთის ფასად - თურქულს+ინგლისური
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
შეისწავლე ორი ენა ერთის ფასად - თურქულს+რუსული
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
Postgraduate Expo at UWS
University of Sydney International Scholarships (USydIS)
PhD Program Life Sciences
University of Twente Scholarships (UTS)
საერთაშორისო განათლების გამოფენა
სტიპენდიები სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამებზე
საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსი
VIP Intellect Group
პრაქტიკული ბუღალტრული აღრიცხვის კურსები
VIP Intellect Group
კურსი სისტემურ და ქსელურ ადმინისტრირებაში
VIP Intellect Group
3D MAX, AutoCAD, ArchiCAD-ის კურსები
VIP Intellect Group
გეოინფორმაციული სისტემების შესწავლას - Arc GIS 10.2
VIP Intellect Group
C#, ASP.NET MVC და დიზაინ პატერნების კურსები
VIP Intellect Group
ვებ დეველოპმენტის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
ექსპრეს კურსები - მარკეტინგში, პროექტების მართვაში, ღონისძიებების მენეჯმენტში, PR-ში, მედია მენემენტში
VIP Intellect Group
იაპონიის უნივერსიტეტის სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე
National Graduate Institute for Policy Students (GRIPS)
სტიპენდია საქართველოს მოქალაქეებისათვის ჰუმანიტარული და კულტურული ურთიერთობების საფუძვლებში
ომანის სასულთნო
სლოვაკეთის ეროვნული სასტიპენდიო პროგრამა
სლოვაკეთის რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კვლევის და სპორტის სამინისტრო
მეტყველების კულტურის შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
პროფესიული ინგლისური ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
კულინარიული გერმანული
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
აბიტურიენტთა პროგრამა
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი კ.გორბატკოთან
FSG ტრენინგ ცენტრი
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
ქართული ენის და ლიტერატურის კურსი აბიტურიენტებისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის
RABATELI HIGH SCHOOL
სამედიცინო ინგლისური
RABATELI HIGH SCHOOL
სამედიცინო გერმანული ენის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
ინგლისური ენის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
გერმანული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
იურიდიული გერმანულის აკადემიური კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
გერმანული ენის აუდიო ვიდეო ტრენინგები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
გერმანული ენის სასაუბრო - საკომუნიკაციო პროგრამა
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
VIP Intellect Group
კომპლექსური კურსი საგადასახადო საქმეში
VIP Intellect Group
კურსი კლიენტის ეფექტურ მომსახურებასა და გაყიდვებში
RABATELI HIGH SCHOOL
პროფესიულ ინგლისურს ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის
RABATELI HIGH SCHOOL
მასტერ კლასები ბიზნეს გერმანულში
RABATELI HIGH SCHOOL
ფიზიკის სპეც კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
რუსული ენის შემსწავლელ კურსები
RABATELI HIGH SCHOOL
პროგრამული ენის - Java-ს კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
TKT - საერთაშორისო გამოცდის მოსამზადებელი კურსი ინგლისური ენის პედაგოგებისთვის
RABATELI HIGH SCHOOL
გერმანული ენის სამედიცინო კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
სპეციალური ფასები აბიტურიენტებისთვის
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
რუსული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
HR მენეჯმენტის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ბიზნეს ადმინისტრირების კურსი (მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის)
ინტელექტ ცენტრი
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ექსპრეს ტრენინგი ეფექტური მენეჯმენტის სტრატეგიებში
ინტელექტ ცენტრი
თურქული ენის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
რუსული ენის სხვადასხვა დონის სასერთიფიკატო ტრენინგ-კურსები
ინტელექტ ცენტრი
IT ინფორმაციული ტექნოლოგიების კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის სხვადასხვა დონის სასერთიფიკატო ტრენინგ-კურსები
ინტელექტ ცენტრი
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
გეოინფორმაციული სისტემების შემსწავლლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
გაძლიერებული ექსელის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
C++ პროგრამის შემსწავლელი სასერთიფიკატო კურსები
ინტელექტ ცენტრი
თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ბერძნული ენის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Microsoft Excel-ის კურსი
VIP Intellect Group
Adobe Photoshop; CorelDRAW; Adobe Illustrator; Adobe Premier Pro; 3D MAX პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
Adobe Photoshop-CS6; CorelDRAW-X6; Adobe Illustrator CS6; Adobe Premier Pro CS6 3D MAX პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
კურსი მართვის თანამედროვე მეთოდებში
VIP Intellect Group
ინგლისური ენის სასაუბრო, ბიზნეს, სპეციალიზირებული და აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
VIP Intellect Group
კურსი ტექნიკებსა და გაყიდვების სტრატეგიაში
VIP Intellect Group
ექსპრეს ტრენინგი გაყიდვებში
VIP Intellect Group
პროფესიონალური ტრენინგები ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
VIP Intellect Group
ინგლისური ენის კურსები
ბრიტანეთის საბჭო
ცხადდება მიღება 2014-2015 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე
გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
SAT-ის მოსამზადებელი კურსი
საერთაშორისო განათლების ცენტრი
ფრანგული ენის კურსები
RABATELI HIGH SCHOOL
ბიოლოგიის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
ოფის მენეჯმენტის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
ინგლისური ენის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
ტრეინინგი სერვის+ და ეფექტურ გაყიდვებში
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
Java-ს შემსწავლელი კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
სოციალური და სამედიცინო პროფესიული მიმართულებები ინგლისურ ენაში
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ArchiCAD, Autodesk AutoCAD, 3D Max, ArcGIS 10.2-ის კურსები
VIP Intellect Group
DirectOne ERP/1C: საწარმო 8.2 შემსწავლელი კურსები
VIP Intellect Group
სასერტიფიკატო პროგრამა ფინანსურ მენეჯმენტში
VIP Intellect Group
კომბინირებულ იტალიური ენის კურსი ქართველ და იტალიელ მასწავლებელთან ერთად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
სოციალური და სამედიცინო პროფესიული მიმართულებები გერმანულ ენაში
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ქართული ენის კურსი უცხოელებისთვის
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ინდური ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ჩინური ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
იტალიური ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ინგლისური ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
IT სპეციალისტის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ORIS-ის შემსწავლელ კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ArchiCAD კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
Autocad 2012 – 15 კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
სერვის პლიუსი და ეფექტური გაყიდვები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ბიზნეს გერმანულის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
იურიდიული გერმანულის ენის აკადემიური კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
კურსი გოეთეს სასერთიფიკატო გამოცდებისათვის
RABATELI HIGH SCHOOL
სერვის+ და ეფექტური გაყიდვების კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
პროფესიული და ზოგადი უნარების სრული სალექციო კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
BEC საერთაშორისო გამოცდისათვის მოსამზადებელი სპეციალური საზაფხულო ინტენსიური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
სასაუბრო ინგლისური ენის 6 კვირიანი საზაფხულო ინტენსიური პროგრამა უცხოელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
FCE/B2 - მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის ინგლისური ენის გამოცდის სპეციალური საზაფხულო ინტენსიური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
სასაუბრო ინგლისური ენის პროგრამა უცხოელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
სწავლა ინგლისის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში მხოლოდ 4950 GBP სტუდენტებისთვის საქართველოდან!!! ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
Anglia Ruskin University
სწავლა ინგლისის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში მხოლოდ 5950 GBP სტუდენტებისთვის საქართველოდან!!! ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
Chester University
იჩქარეთ! დარეგისტრირდით 10 სექტემბრამდე მდე და მოიპოვეთ 50% იანი ფასდაკლება ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში, არ გაუშვათ შანსი ხელიდან ამეტყველდეთ ინგლისურად ოთხჯერ უფრო სწრაფად, 4 კვირაში 3 თვის ნაცვლად,მაქსიმალური ხარისხით
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სასწავლო კურსები სკოლის მოსწავლეთათვის
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი ''მზიური''
კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალისტის კურსი
F1 - კომპიუტერული სერვის ჯგუფი
გთავაზობთ გრანდიოზულ ფასდაკლებას სხვადასხვა კურსებზე
ბრიტანული სახლი
თარჯიმანთა გადამზადების კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
სოციალური მედიის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
საქმიანი ურთიერთობების მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
რუსული ენის კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
Doctoral Student Position in Multilevel Traffic Simulation with Cognitive Basis (MulSimCo)
Aalto University, Finland
PhD Positions in Experimental Psycholinguistics
Nijmegen, The Netherlands
PhD Researcher Position
University of Bonn, Germany
Assistant Professor of Sociology
New Brunswick, NJ, USA
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული ლოგისტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
HR მენეჯმენტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
ჩინური, ბერძნული და იაპონური ენები
ბრიტანული სახლი
იჩქარეთ! დარეგისტრირდით 10 სექტემბრამდე მდე და მოიპოვეთ 50% იანი ფასდაკლება ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში, არ გაუშვათ შანსი ხელიდან ამეტყველდეთ ინგლისურად ოთხჯერ უფრო სწრაფად, 4 კვირაში 3 თვის ნაცვლად,მაქსიმალური ხარისხით
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
3D Max-ის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
C, C++ და C#, Visual Studio-ს შემსწავლელ კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
კომპიუტერული ინჟინერია, სისტემა და ქსელის ადმინისტრირება (IT)
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ArcGIS-10.2 გეოინფორმაციული სისტემების შესწავლის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე პროგრამების და IT ტექნოლოგების პრაქტიკული კურსები
ინტელექტ ცენტრი
SUPEFIN-ის შემსწავლელი კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
Pinnacle Studio 15.0 კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
Adobe Premiere CS6 კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
Poser 2012 კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
CorelDraw X6 კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
3Ds Max კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
Adobe Photoshop CS6 კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
სამედიცინო ინგლისური ენის კურსი
ბრიტანული სახლი
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი
ბრიტანული სახლი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
ბრიტანული სახლი
TOEFL-ისა და IELTS-ის მოსამზადებელი კურსები
ბრიტანული სახლი
თურქული ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები - GENERAL ENGLISH
ბრიტანული სახლი
რუსული ენის მოსამზადებელი კურსები
ბრიტანული სახლი
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
საბანკო საქმის შემსწავლელ კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ზოგადი ინგლისურისა და TOEFL, IELTS ,FCE კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ივენთ მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ArchiCAD, AutoCAD, Google Skechup Pao-ს კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
PhD Scholarship in Polymer Replication on Nanoscale
Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
IIAS Fellowship
Leiden, The Netherlands
The Szpilman Award
Berlin, Germany
Master Programme in Economics and Political Science (EPS)
University of Milan, Italy
სასტიპენდიო პროგრამები
შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობა
კონკურსი სომხეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლებლად
სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სტიპენდია - ''Master of Arts in Human Rights and Conflict Management''
იტალიის მთავრობა
სტიპენდიები
ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა
სასერტიფიკატო კურსები სტაჟირებასთან ერთად - ტურიზმისა და სასტუმროს მენეჯმენტი
ინტელექტ ცენტრი
მოკლევადიანი სერტიფიცირებული კურსები ფინანსურ მენეჯმენტში'
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
კურსები სასტუმროს და ტურიზმის მენეჯმენტში+სტაჟირება - საუკეთესოების 100%-იანი დასაქმების გარანტია
ინტელექტ ცენტრი
შეისწავლე ორი ენა ერთის ფასად - ბერძნულს+რუსული
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
შეისწავლე ორი ენა ერთის ფასად - იტალიურს+ინგლისური
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
შეისწავლე ორი ენა ერთის ფასად - ჩინურს+არაბული
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები + სტაჟირება აფთიაქში
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ბუღალტერიის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
საოფისე პროგრამების კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ცხადდება მიღება ორმაგი ხარისხის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე მიგრაციის მართვაში
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)
TOEFL / IELTS საზაფხულო 6 კვირიანი ინტენსიური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
იურიდიული ინგლისური ენის საზაფხულო ინტენსიური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
ბიზნეს ინგლისური ენის საზაფხულო ინტენსიური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
საზაფხულო ინტენსიური კურსი - General English
ELLC-English Language Learning Centre
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსები
ბრიტანული სახლი
გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
ოფის მენეჯმენტის შემსწავლელი კურსი
ბრიტანული სახლი
გერმანული ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
USH Transform Together Scholarships for International Students
London, UK
Westminster International Scholarships
UK
Sloan Research Fellowships
New York City, US
ECB Public Finance Conference in Fiscal and Monetary Policy
Frankfurt am Main, Germany
ინგლისური ენის კურსები - ყოველი მეორე თვე უფასოდ
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სტიპენდიები საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისათვის ევროპაში, ესტონეთში! დაიწყეთ საბუთების გამოგზავნა, აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადა ახლოვდება!
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ესტონეთი)
ზაგრების უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა
ხორვატიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში+ერთ დღიანი ტური საჩუქრად
ტრენინგ ცენტრი NB
რუსული ენის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ტელე-მემონტაჟის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ტყუილის ფსიქოლოგიის ტრენინგი
ტრენინგ ცენტრი NB
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
PHP MYSQL კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
გერმანული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
Norwegian Government Quota Scheme for Eastern European, Developing & Central Asian Countries, 2014-2015
Norway
ისტორიის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
HR მენეჯმენტის კურსი
RABATELI HIGH SCHOOL
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ოფის მენეჯმენტის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
HR მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ბუღალტერიის კურსი დამწყებთათვის 70% ფასდაკლებით
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
საბანკო-საფინანსო და ბიზნეს ინგლისური
ბრიტანული სახლი
ესპანური ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
ფრანგულ ენის მოსამზადებელი კურსები
ბრიტანული სახლი
UNIL Master’s Grants
Switzerland
NASP/GSSPS PhD Scholarships in Social and Political Sciences
Italy
პირველად საქართველოში! ისწავლე ხმელეთზე - დაისვენე და გაერთე წყალქვეშ!
ინტელექტ ცენტრი
ტრენინგები პრაქტიკულ და კომპიუტერულ ბუღალტერიაში/ფინანსებში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბაჟო საქმესა და საბაჟო დეკლარირებაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბანკო საქმეში + სტაჟირება/დასაქმება
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საზაფხულო აქცია სხვადასხვა კურსებზე!
ინტელექტ ცენტრი
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
WEB პროგრამირების, WEB დიზაინის და Flash-ის კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
IT ინჟინერია, სისტემა და ქსელის კურსები
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
ზოგად უნარების მოსამზადებელი კურსი
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის სწავლა დავალებების გარეშე
ბრიტანული სახლი
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსი სტაჟირება და დასაქმება ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ინგლისური ენის კურსები ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგებთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბაჟო საქმესა და საბაჟო დეკლარირებაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი - ინგლისური
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სასაუბრო რუსული ენის კურსები ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
PR management-ის შესწავლის კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
უცხო ენების შემსწავლელი კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
სხვადასხვა კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
უპრეცენდენტო ფასდაკლებას ინგლისური ენის საზაფხულო კურსებზე, დარეგისტრირდით 20 აგვისტომდე და დაასრულეთ ერთი დონე 3 თვის ნაცვლად ერთ თვეში,მხოლოდ და მხოლოდ 220 ლარად 350 ლარის ნაცვლად
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
გაცვლითი პროგრამა იტალიური ენის მასწავლებელთათვის
ბრიტანული სახლი
გაცვლითი პროგრამა იტალიაში!
ბრიტანული სახლი
კემბრიჯისა და სხვა საერთაშორისო გამოცდების მოსამზადებელი კურსები
ბრიტანული სახლი
ინგლისურ ენის კურსები ჟურნალისტებისთვის
ბრიტანული სახლი
საზაფხულო ექსპრეს კურსი: ''ეფექტური მენეჯმენტის სტრატეგიებში''
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ექსპრეს კურსი დამწყები და მოქმედი მენეჯერებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიურ კურსებს 10-15%-იანი ფასდაკლებით - ფოტოშოპი, ქორელი, ინდიზაინი და ილუსტრატორის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
3D MAX 14; ArchiCAD 16-17; Autodesk, AutoCAD 12-ის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები 10-15%-მდე ფასდაკლებით - Microsoft Access-სა და SQL Server - ადმინისტრირება, გამოყენება და მხარდაჭერა
ინტელექტ ცენტრი
საბანკო საქმის კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - ვებ დეველოპმენტის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - ბიზნეს სტატისტიკის პროფესიონალური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - SQL Server-ის ადმინისტრირება, გამოყენება და მხარდაჭერის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - TOEFL; IELTS; სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - პროფესიონალური ტრენინგები ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - უახლესი კომპიუტერული პროგრამების კურსებიხ
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - ფარმაციის კურსი სტაჟირებით - საუკეთესოების 100%-იანი დასაქმების გარანტია
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
3D MAX 14; ArchiCAD 16-17; Autodesk AutoCAD 12 პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები 10-15%-იანი ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ფასდაკლებით - DirectOne ERP (1C: საწარმო 8.2) შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური სკოლის მოსწავლეებისთვის 80 ლარად
ბრიტანული სახლი
რუსული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ესპანური ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
გერმანული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
ვებ დიზაინის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
Akademie Schloss Solitude Fellowship
Germany
CFP | Edited Volume: Art History and Disability Studies
International
ფოტოხელოვნების შემსწავლელი კურსები
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
სტიპენდიები
იტალიის მთავრობა
საზაფხულო სკოლა თურქეთის კურორტ ალანიაში
English Language Academy
გრანდიოზული ფასდაკლება საზაფხულო კურსებზე
ბრიტანული სახლი
იტალიური ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
პრაქტიკული და კომპ. ბუღალტერიის კურსები ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
გერმანული ენის კურსი დამწყებთათვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
IT ინჟინერიის, სისტემის, ქსელის, ვებ პროგრამირების კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საზაფხულო ინტენსიურ კურსებს 10-15%-იანი ფასდაკლებით - ფოტოშოპი, ქორელი, ინდიზაინი და ილუსტრატორის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ჟურნალისტთა პროფესიული დახელოვნების კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ADOBE InDESIGN-ის შემსწავლელი კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
Premiere, Page-Maker შემსწავლელი კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ხატვა! ძერწვა! თიხა!
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ტრეინინგი ურთიერთობათა ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ტრენინგი ტრენერებისთვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
რუსული ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
3D, 3D MAX, ARCHICAD, ARC GIS კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
პრაქტიკული ფოტოგრაფიის კურსი პროფესიონალ ფოტოგრაფთან გოგა ჩანადირთან ერთად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
Linux-ის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Web პროგრამირებისა და დიზაინის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
IT ქსელის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
IT ინჟინერიისა და სისტემის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Adobe Illustrator-ის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Adobe Photoshop კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
3ds Max-ის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Corel Draw-ს კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
Adobe InDesign CS3/CS4/CS5 (საგამომცემლო, დაკაბადონების პროგრამა)
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ArchiCAD-ის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საოფისე პროგრამებში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი გაძლიერებულ ექსელში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
PhD Research Fellowship in Political Science
University of Oslo, Norway
Africa & Middle East Regional Scholarship
Rotterdam, The Netherlands
WZB-ISSC Global Fellowship
Berlin, Germany
ფოტოხელოვნებისა და Photoshop-ის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
iBT/PBT TOEFL, IELTS და ზოგადი ინგლისურის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
გერმანული ენის კურსები სპეციალობების მიხედვით
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
გერმანული ენის ზოგადი და მოკლევადიანი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ინგლისურის ენის შესწავლა რუსულენოვანი ადამიანებისთვის
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ფრანგული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
INFO - კომპიუტერული ბუღალტერიის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
IT ინჟინერიის, სისტემისა და ქსელის კურსები უფასოდ
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ გრანდიოზულ ფასდაკლებას. დარეგისტრირდით 30 ივნისამდე და შეისწავლეთ ინგლისური ენა + რუსული ენა 100 ლარად 140 ლარის ნაცვლად
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) პრაქტიკული კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
Corel-Drow-ის შემსწავლელი კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
ArchiCAD-ის შემსწავლელი კურსი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
3D Max-ის შემსწავლელი კურსები
უნივერსალური ცოდნის აკადემია ''UNIKO''
TOEFL, IELTS-ის შემსწავლელი კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
ინტელექტ ცენტრი
ონლაინ ინფო-სესია ესტონელ პროფესორთან ერთად, დღეს 3 ივლისს, 14:00 საათზე
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
AUTOCAD-ის და ARCHICAD-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
საბანკო საქმის კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
ინგლისური ენის კურსები უცხოელ პედაგოგთან
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ ცენტრი NB
ვებ-დიზაინისა და ვებ-პროგრამირების კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
Windows Server 2008 კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
AUTOCAD-ის შემსწავლელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
3Ds Max-ის შემსწავლელი კურსი
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
კურსები საოფისე პროგრამებში - Windows, Word, Excel, Internet, Power Point
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სერთიფიცირებული ინტენსიური კურსი
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS
მასაჟის შემსწავლელ კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
საბანკო საქმე და სტაჟირება ბანკში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
საბანკო საქმე სტაჟირებით პრივატბანკში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები და სტაჟირება აფთიაქში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
კურსი პრაქტიკულ ბუღალტერიაში და პროგრამა ორისში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ინდოეთის რესპუბლიკის სასწავლო კურსები
ინდოეთის რესპუბლიკა
სტიპენდიები
ლიტვის რესპუბლიკა
ინგლისური ენის საზაფხულო კურსები ბავშვებისა და ზრდასრულებისთვის
ბრიტანეთის საბჭო
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სერთიფიცირებული ინტენსიური კურსი
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS
Coreldraw-ის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
გერმანულის, ინგლისურისა და რუსულის ენის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ოფის მენეჯერის კურსები+HR- მენეჯმენტის კურსი საჩუქრად.
ტრენინგ ცენტრი NB
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელი კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი ფსიქოლოგიაში
ტრენინგ ცენტრი NB
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ უპრეცენდენტო ფასდაკლებას ინგლისური ენის საზაფხულო კურსებზე
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
Individual Fellowships for Researchers
Europe
სადოქტორო პროგრამები
პრაღის ნიუ–იორკის უნივერსიტეტი
სამაგისტრო პროგრამები
პრაღის ნიუ–იორკის უნივერსიტეტი
საბაკალავრო პროგრამები
პრაღის ნიუ–იორკის უნივერსიტეტი
ტრეინინგი სასტუმროს მენეჯმენტში და სტაჟირება სასტუმროში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი+სტაჟირება
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
IT ინფორმაციული ტექნოლოგიების კურსები
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური დონის კურსები პრაქტიკულ ლოჯისტიკაში
ინტელექტ ცენტრი
Maurice Keyworth International Scholarship
Leeds University Business School, UK
MSc Strategic Management in the Global Environment
Leeds Business School, UK
ტრენინგი საბაჟო დეკლარირებაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგ-კურსი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
3D Max, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, ArchiCAD-ის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსი-სტაჟირება აფთიაქში/ფარმაცევტ. ბაზაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სასაუბრო რუსული ენის კურსები ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსი ტურიზმისა და სასტუმროს მენეჯმენტში + ბიზნეს კომუნიკაციები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
TOEFL/IELTS-ის კურსები ბრიტანელ პედაგოგებთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ პედაგოგებთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი - ინგლისური
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სამედიცინო ინგლისური ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსები PR მენეჯმნეტსა და HR მენეჯმენტში
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
IT ინჟინერია სისტემა და ქსელის ადმინისტრირება
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
გრაფიკული პროგრამების: Photoshop-სა და Corel Draw-ს შემსწავლელიო კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
პროგრამირების კურსები: C, C++, C# VIsual Studio
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
Web დიზაინისა და Web პროგრამირების კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
TOEFL, IELTS და ზოგადი ინგლისური ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პროფესიონალი''
TOEFL, IELTS სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სიახლე! EFS გთავაზობთ რუსული ენის კურსს + ქალაქის ტური რუსულენოვან გიდთან ერთად მხოლოდ 43 ლარად
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
კიდევ უფრო დაბალ ფასად! Excel-ის გაძლიერებული კურსი EFS-ში! არ გაუშვა ეს შანსი, გამოიყენე 82%იანი ფასდაკლების უფლება!
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბუღალტერიის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''სოლანა''
სასერთიფიკატო კურსი ლოგისტიკაში+სტაჟირება
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ტურისტული მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პოლონური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ესპანური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Fulbright-Terra Foundation Award in the History of American Art
Tsinghua University / Peking University, China
The Japan Foundation Grants Programmes
Japan
ბუღალტრის დამხარის სწრაფი კურსი
ინტელექტ ცენტრი
უახლესი კომპიუტერული პროგრამები - სხვადასხვა მიმართულებით
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
გრანდიოზული ფასდაკლება Microsoft Office Excel-ის გაძლიერებული კურსზე (დონე 1)
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
გრანდიოზული ფასდაკლება Microsoft Office Excel-ის გაძლიერებული კურსზე (დონე 2)
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
გრანდიოზული ფასდაკლება რუსული ენის შემსწავლელ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პრაქტიკული ლოჯისტიკის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ინტენსიური კურსი ბიზნეს ინგლისურში
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
საზაფხულო ინტენსიური კურსი ინგლისურ ენაში
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ესპანური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
გერმანული ენა - სააბიტურიენტო, საკომუნიკაციო, პროფესიული
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ვრცელი თეორიულ -პრაქტიკული კურსი ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
აკადემიური ინგლისურისა და წერის კურსი ამერიკელ ლექტორთან ერთად
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
იოგის თეორიულ-პრაქტიკული კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
გრანდიოზული ფასდაკლება რუსული ენის შემსწავლელ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბიზნეს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Illustrator-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
In-design-ის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
აქცია საოფისე პროგრამების შემსწავლელ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
სასერტიფიკატო კურსები ტურიზმის მენეჯმენტში
ინტელექტ ცენტრი
ექსპრეს კურსი გაყიდვებში
ინტელექტ ცენტრი
სპეციალიზირებული კურსი მოქმედი და დამწყები ბუღალტრებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
ექსპრეს ტრენინგები მარკეტინგში, მენეჯმენტში და გაყიდვებში
ინტელექტ ცენტრი
პროექტების მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი
ინტელექტ ცენტრი
SQL Server პროფესიონალური დონის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
''5-1'' - შეკრიბეთ თქვენი ახლობლები, მეგობრები, ოჯახის წევრები, კოლეგები და ისწავლეთ 5 მსმენელმა 4-ის ფასად ჩვენს ყველა სპეციალობაზე!
ინტელექტ ცენტრი
ტრეინინგი ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებში
ინტელექტ ცენტრი
საუკეთესო შეთავაზება ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ტრენინგების შეთავაზება მენეჯერებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის TOEFL, IELTS სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამის ORIS-ის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პროგრამული ენების C++, JAVA კურსი
ინტელექტ ცენტრი
Microsoft SQL Server 2008 -ის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
DirectOne ERP/1C: საწარმო 8.2-ის პროგრამის სხვადასხვა კურსი
ინტელექტ ცენტრი
ბუღალტერის დამხმარის სწრაფი კურსი
ინტელექტ ცენტრი
კომპლექსური კურსები არქიტექტორებისთვის და დიზაინერებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
კურსი გეოინფორმაციულ სისტემებში (GIS)
ინტელექტ ცენტრი
სასტუმროს მენეჯმენტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
IT ინჟინერიის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პროფესიონალური კურსები ბიზნეს სტატისტიკაში
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური კურსები ვებ პროგრამირებასა და ვებ დიზაინში
ინტელექტ ცენტრი
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები დამწყებთათვის
ინტელექტ ცენტრი
სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისთვის
ინდოეთის რესპუბლიკა
საბერძნეთის "City Unity College"-ის პროგრამები საქართველოს მოქალაქეებისათვის
საბერძნეთში საქართველოს საელჩო და ათენში მოქმედი კოლეჯი ''City Unity College''
ანკარის უნივერსიტეტი აწყობს გამოცდას უცხოელი აბიტურიენტებისათვის
ანკარის უნივერსიტეტი
სტიპენდიები 2014 წლისთვის
თურქეთის რესპუბლიკა
განათლების საერთაშორისო ცენტრი საზღვარგარეთ სწავლას 100-მდე სტუდენტს დაუფინანსებს 2014-2015 სასწავლო წლისთვის
განათლების საერთაშორისო ცენტრი
LogiCS Doctoral Program Funded Positions
Vienna, Austria
Koumaria 2014 Open Call
Koumaria, Greece
თეორიულ-პრაქტიკული ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ვრცელი თეორიულ -პრაქტიკული კურსი ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
რუსული ენის კურსები (რუსული დამწყებთათვის, რუსული როგორც უცხოენა + რუსული ენა საქმიანი ურთიერთობებისათვის)
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფოტოხელოვნებისა და Photoshop-ის 1 თვიანი კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
IBT/PBT TOEFL, IELTS და ზოგადი ინგლისურის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
3D MAX, ARCHICAD, ARC GIS კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფრანგული ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფარმაციის კურსი დასაქმების პერსპექტივით
ინტელექტ ცენტრი
University of Gloucestershire MBA Scholarships
UK, 2014
სასერტიფიკატო კურსები სტაჟირებასთან ერთად - ტურიზმისა და სასტუმროს მენეჯმენტში
ინტელექტ ცენტრი
ტურიზმისა და სასტუმროს მენეჯმენტის კურსი სტაჟირებით
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული კურსი PR Management-ში
ინტელექტ ცენტრი
რუსული ენის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Photoshop-ის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პროფესიონალურ ტრენინგებს ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
ინტელექტ ცენტრი
ტრენინგები მართვის თანამედროვე მეთოდებში
ინტელექტ ცენტრი
ბერძნული ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
საგადასახადო საქმის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
იტალიური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
3D MAX, ArchiCAD 15, Autodesk AutoCAD 2010-2011–ის პროფესიონალურ კურსები
ინტელექტ ცენტრი
უფასო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები ევროპაში! სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის!
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
საგადასახადო დეკლარაციების შევსების შემსწავლელი კურსი კ. გორბატკოვთან
FSG ტრენინგ ცენტრი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი კ. გორბატკოვთან
FSG ტრენინგ ცენტრი
საგადასახადო საქმის სასწავლო კურსი დამწყები და პრაქტიკოსი ბუღალტრებისათვის
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
სახელმწიფო შესყიდვები – 1 თვიანი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბუღალტერია, საგადასახადო საქმე + 3 თვიანი სტაჟირება 87 ლარად
FSG ტრენინგ ცენტრი
INSEAD Deepak and Sunita Gupta Endowed Scholarship(s)
International
LJMU International Scholarship
Liverpool John Moores University, UK
საოფისე პროგრამები და გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
მუსიკის წარმოების კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ორსულთა ტრენინგი - დედობისთვის მზადება
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ძიძების სკოლა
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
სტაჟირების პრაქტიკული კურსები - დამწყები ბუღალტრებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
პროგრამული ენის C++, JAVA კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სასაუბრო-საკომუნიკაციო ინგლისური AVALON Quantum მეთოდით
IQ ცენტრი
ვებ დეველოპმენტის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Photoshop, Corel Draw, InDesign, 3D Max-ის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე პროგრამების პრაქტიკული კურსები
ინტელექტ ცენტრი
SQL Server პროფესიონალური დონის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Future Leader Scholarship
LASALLE College of Arts in Singapore, 2014
Frankfurt School Scholarships
Germany, 2014/2015
Italian Government Scholarships
Italy, 2014/2015
შეთავაზება დამწყები და პრაქტიკოსი ბუღალტრებისთვის და არამარტო! საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი ფასდაკლებით! EFS-ისგან!
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
თურქული ენის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ფასდაკლება Excel-ის (დონე 2) გაძლიერებულ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ფასდაკლება საოფისე პროგრამების შემსწავლელ კურსებზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Postgraduate Scholarships and Funding
University of Kent, UK
JAXA International Top Young Fellowship
Japan
PhD in Mitigation of Disease Transmission: Theory and Evidence from Tanzania
University of Glasgow, UK
Egypt Cambridge Scholarship 2015-16
University of Cambridge, UK
LJMU International Scholarship
Liverpool John Moores University, UK
ბიზნეს ინგლისური ენის სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
IELTS/TOEFL - საერთაშორსო გამოცდების სპეციალური პროგრამა უცხოელ მასწავლებელთან
ELLC-English Language Learning Centre
General English - ზოგადი ინგლისური ენის კურსი უფროსი ასაკის ადამიანებისა და ბავშვებისათვის
ELLC-English Language Learning Centre
FCE/B2 დონის მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
Elphinstone PhD Scholarship in History of Art
University of Aberdeen, UK
La Trobe’s Academic Excellence Scholarships (AES) 2014
La Trobe University, Australia
The Australia Awards Scheme
La Trobe University, Australia
Doctoral Degree Programme in Integrated Management of Water, Soil and Waste
Dresden, Germany
Vienna PhD School of Informatics
University of Technology Vienna, Austria
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური ტრენინგები ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
ინტელექტ ცენტრი
ფარმაციის კურსი დასაქმების პერსპექტივით
ინტელექტ ცენტრი
უპრეცედენტო ფასდაკლება - 3 თვიანი კომპლექსური პროგრამა ადვოკატის უნარ-ჩვევებში+სტაჟირებით
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS-ს სამოქალაქო სამართლის სკოლა
გრანდიოზული ფასდაკლება ბუღალტრული აღრიცხვის სრულ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პრაქტიკული ფოტოგრაფიის კურსები უცხოელ ფოტოგრაფთან ერთად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
პერუჯის უნივერსიტეტის იტალიური ენის სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის
პერუჯის უნივერსიტეტი
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ზოგადი ინგლისური ენის კურსები ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ინგლისური ენის შესწავლა ამერიკელ ლექტორთან ერთად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
კურსები გოეთეს სასერთიფიკატო გამოცდებისათვის
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2014-2015 სასწავლო წლისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW, IN DEZIGN-ის პროფესიონალური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ადმინისტრირების სასერტიფიკატო პროგრამა
ინტელექტ ცენტრი
IELTS გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები
British Counsil
3 თვიანი კომპლექსური პროგრამა ადვოკატის უნარ-ჩვევებში
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS-ს სისხლის სამართლის სკოლა
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
აბიტურიენტთა მომზადება ეროვნული გამოცდებისთვის
ამერიკულ-ქართული განათლების ცენტრი - LeaF
ინგლისური სკოლის მოსწავლეებისთვის 80 ლარად
ბრიტანული სახლი
ფრანგული ენის კურსები
პირველად საქართველოში ''ინტელექტ ცენტრი'' გთავაზობთ უნიკალურ კურსებს: Visual Basic For Application (VBA) - Microsoft Excel-ისთვის
ინტელექტ ცენტრი
თურქული ენის კურსები
ბი დი სი აკადემია
საბანკო საქმის კურსი
ბიდისი აკადემია
ონლაინ ტრენინგი ''საგადასახადო კოდექსი''
finartgroup
ონლაინ ტრენინგი ''ბუღალტრული აღრიცხვა''
finartgroup
რუსული ენის შესწავლა ინგლისურენოვანი ადამიანებისათვის
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ISET-ის სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)
ინგლისური ენის კურსები ბრიტანელ პედაგოგებთან ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
IT ინჟინერიის, სისტემის, ქსელის, ვებ პროგრამირების კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი - ინგლისური
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სასაუბრო რუსული ენის კურსები, დაჩქარებული მეთოდით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ პედაგოგებთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ბუღალტერიის შემსწავლელი სრული თეორიული და პრაქტიკული კურსი
ბიდისი აკადემია
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსები ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალისტის კურსი
F1-ის აიტი აკადემია
2014 ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი პროგრამა
საქართველოს უნივერსიტეტი
PhD in Neighbourhood Choice & Individual Neighbourhood Histories
Delft University of Technology, The Netherlands
Post-Doc in Socio-Spatial Inequality & Neighbourhood Effects
Delft University of Technology, The Netherlands
The Franklin Furnace Fund
New York, USA
ტრენინგი საბაჟო საქმესა და საბაჟო დეკლარირებაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსი სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსი ტურიზმის, სასტუმროს მენეჯმენტსა და ბიზნეს კომუნიკაციებში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საგადასახადო აუდიტის ჩატარებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის შესწავლის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
რუსული ენიის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
განტვირთვის კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
ინტელექტ ცენტრი
ჰალტის საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა ქართველ სტუდენტებს გიწვევთ საინფორმაციო სესიაზე დასასწრებად
საერთაშორისო განათლების ცენტრი
კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალისტის კურსი
F1-ის აიტი აკადემია
7th Annual Summer School on Black Europe
Amsterdam, Netherlands
International Workshop on Youth Leadership and Entrepreneurship
Kiljavanrante Centre, Finland
Two Doctoral Studentships in Media and Communication Studies
Örebro University, Sweden
International Max Planck Research School in Molecular Biomedicine (IMPRS-MBM)
Münster, Germany
ფარმაციის კურსი სტაჟირებით
ინტელექტ ცენტრი
საახალწლო აქცია ბრიტანული სახლისგან!
ბრიტანული სახლი
ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე 30%-იან ფასდაკლების აქცია 2014 წლის 8 მარტამდე
უცხო ენათა ცეტრი Oxford House
საგაზაფხულო აქცია ქალბატონებისთვის -20% ფასდაკლება ჩინურ, არაბულ და ინგლისურ ენებზე
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
ტურიზმის და სასტუმროს მენეჯმენტი, სტაჟირებით და დასაქმებით
ინტელექტ ცენტრი
ტრეინინგი ურთიერთობების ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
კურსი ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ტრენინგი წარმატებული საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
TOEFL-ის სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის სასაუბრო, ბიზნეს, TOEFL, IELTS, FCE კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ახალი ქართული პროექტი დამწყები მეწარმეებისთვის -თუ თქვენ გაქვთ ინოვაციური ბიზნეს - იდეა ან, უბრალოდ, ბიზნესის დაწყების სურვილი, მაშინ ეს ღონისძიება თქვენთვისაა. ჩვენ გაძლევთ არაჩვეულებრივ შანსს, აქციოთ თქვენი ჩანაფიქრი რეალობად!
StartUp მარანი
საოფისე პროგრამები და გაძლიერებული Excel-ის კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
რუსული ენა, რუსული დამწყებთათვის, რუსული როგორც უცხოენა + რუსული ენა საქმიანი ურთიერთობებისათვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
გერმანული ენის კურსები (სააბიტურიენტო, საკომუნიკაციო, პროფესიული)
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ვრცელი თეორიულ-პრაქტიკული კურსი ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსი სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
რუსული ენის კურსები
IQ ცენტრი
იაპონური ენის კურსი
IQ ცენტრი
ბიზნეს-ინგლისურის შესწავლას Direct English მეთოდით
IQ ცენტრი
TOEFL PBT/IBT, IELTS, PET, FCE, CAE ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
TOEFL PBT, IBT, IELTS, PET, FCE, CAE მოსამზადებელი კურსები ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
აქცია ინგლისური და რუსული ენის კურსებზე
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
არაბული ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
დაჩქარებული მეთოდით ბრიტანული/ამერიკული ინგლისურის ენის შესწავლა ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
რუსული ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
გერმანული ენის კურსები (სააბიტურიენტო, საკომუნიკაციო, პროფესიული)
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფოტოხელოვნებისა და Photoshop-ის 1 თვიანი კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
გერმანული ენის კურსები (სააბიტურიენტო, საკომუნიკაციო, პროფესიული)
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფოტოხელოვნებისა და Photoshop-ის 1 თვიანი კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
გაყიდვების მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-გერმანული საგანმანათლებლო ცენტრი
განათლების საერთაშორისო გამოფენა 14-15 თებერვალი, 2014 - უმაღლესი და პროფესიული განათლების, საზღვარგარეთ სწავლისა და სტუდენტური სერვისების მე-4 საერთაშორისო გამოფენა
გამოფენების ცენტრი ''ექსპო-ჯორჯია''
ტურიზმის მენეჯმენტი სტაჟირებით ტურისტულ კომანიებში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
საბანკო საქმე + უფასო სტაჟირება
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + უფასო სტაჟირებით საბუღალტრო-საკონსულტაციო კონპანია ''კრეატივ ბალანს''-ში
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
კემბრიჯის უნივერსიტეტის საკვალიფიკაციო ტესტის TKT-ის მოსამზადებელი კურსი + სამ თვიანი სტაჟირება დამწყები ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
მედია მენეჯმენტის კურსი + უფასო სტაჟირებით
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ინგლისური ენის უფასო სწავლების კურსები
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ტრეინინგი სამსახურის მაძიებელთათვის
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
სწავლა ბრიტანეთში
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
თვითდასაქმების მენეჯმენტის კურსი
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
აბიტურიენტთა მომზადება თვეში 50 ლარად
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
თურქული ენის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსები ზეპირ/წერით ინგლისურ თარგმანში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სასაუბრო რუსული ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საოფისე პროგრამების კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ექსპრეს ტრენინგები მარკეტინგში და მენეჯმენტში
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ადმინისტრირება, HR მართვის მეთოდები
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე პროგრამების გაძლიერებული კურსი
ინტელექტ ცენტრი
Web პროგრამირებისა და დიზაინის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
გაძლიერებული ექსელის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
3D Max, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, ArchiCAD-ის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი ფინანსურ მენეჯმენტში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი HR მენეჯმენტში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
After Effects, Premier, IT ინჟინერიის, სისტემის, ქსელის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
''Study in Estonia'' -ს ინფო-სესია თბილისში - ესტონეთის უნივერსიტეტები, სტიპენდიები და უფასო პროგრამები
''Study in Estonia'' (არქიმედეს ფონდი)
მთარგმნელ-თარჯიმანთა მოსამზადებელი კურსი (ინგლისური)
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
TOEFL და IELTS მოსამზადებელი კურსები ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
TOEFL PBT, IBT, IELTS, PET, FCE, CAE მოსამზადებელ კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი ემოციების მართვაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი ეფექტურ კომუნიკაციასა და კონფლიქტების რეგულაციაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსი საბაჟო საქმესა და საბაჟო დეკლარირებაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი PR მენეჯმენტში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
1 თვიანი ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი ნიუ იორკში
Cambridge House
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად!
Cambridge House
შეისწავლე ინგლისური ორი კაცი ერთის ფასად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
სწავლა უცხოეთში
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
აქცია ''3 + 1'' - სპეციალური შემოთავაზება სასერთიფიკატო პროგრამებზე - PET(B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2), IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SAT
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
აბიტურიენტთა მომზადება ბაკალავრის ეროვნული გამოცდისთვის
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
ინგლისური ენის გაკვეთილები უცხოელ პედაგოგებთან
ELLC-English Language Learning Centre
21° Course in Curatorial Practice
Venice, Italy
Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS)
University of Bamberg, Germany
Robert Solow Postdoctoral Fellowships
Paris, France
Course of Legal English
The London School of English, Tbilisi
საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსები (IELTS, TOEFL (iBT), FCE, CAE)
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
ბიზნეს ინგლისური
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
დარეგისტრირდით 18 იანვრამდე და მიიღეთ საახალწლო ფასდაკლება რუსული ენის ინტენსიურ კურსებზე
Language Club
Linux-ის კურსი
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ტრენინგი ტრენერთათვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
იოგის თეორიულ-პრაქტიკული კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ესპანური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ქართული ენისა და ლიტერატურის სააბიტურიენტო მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
3D-ის შემსწავლელი კურსები
ტრეინინგ ცენრტი Hi-Line
General English - ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
FCE/B2 დონის მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
TOEFL / IELTS / CAE / SAT - კემბრიჯისა და სხვა საერთაშორისო გამოცდების მოსამზადებელი პროგრამები
ELLC-English Language Learning Centre
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
დასაქმების ტრეინინგი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
Fondazione CUOA Business School International MBA
Italy
The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS)
University of Bamberg, Germany
Studentships in Economics
University of York, UK
Internship
Program at Asian Development Bank
Microsoft Access-ისა და SQL Server-ის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Linux-ის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
LINUX-ის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
ტრეინინგ კურსი ფსიქოლოგიაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
იოგის კურსები ორსულთათვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ ცენტრი NB
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები იტალიურ და ინგლისურ ენაზე 70% ფასდაკლებით Università Cattolica del Sacro Cuore-ში
Università Cattolica del Sacro Cuore
აქცია ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ფრანგული ენის კურსები
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
წინასაახალწლო შეთავაზება: ''ინტელექტ ცენტრი'' გთავაზობთ უფასო ტრენინგს ''გაძლიერებულ ექსელში'' დაინტერესებულ პირთათვის!
ინტელექტ ცენტრი
IN DESING-ის შესწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი ვებ-დიზაინსა და ვებ-პროგრამირებაში
ტრენინგ ცენტრი NB
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი პირველად სამედიცინო გადაუდებელ დახმარებაში
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი ფსიქოლოგიაში
ტრენინგ ცენტრი NB
ექსპრეს ტრენინგი გაყიდვებში
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
გერმანული ენის კურსები + Au-Pair პროგრამა
ტრენინგ ცენტრი NB
ტელე-მონტაჟის კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
International Conference | Microarchitecture of Buildings
Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, France
International Doctoral Program in Economics
University of Zurich, Switzerland
Tate Research Centre: Asia-Pacific Visiting Fellowships
London, UK
Funded Studentships in Social, Political and Geographical Sciences
Loughborough University, UK
სტაჟირებას ბუღალტერიაში
ტრენინგ ცენტრი NB
ლინდენვუდის უნივერსიტეტი, გთავაზობთ სასწავლო პროგრამებს ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ნაწილობრივი დაფინანსებით
ლინდენვუდის უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატები
ტესტირება კომპიუტერის მართვის ევროპული სერთიფიკატის (ECDL) მისაღებად
ECDL - ავტორიზებული ტესტირების ცენტრი
AutoCAD-ის, ArchiCAD-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით ტაოპრივატბანკში
ტრენინგ ცენტრი NB
ფარმაციის კურსები PSP-ში სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
ტრენინგი სასტუმროს მენეჯმენტში
ტრენინგ ცენტრი NB
კომპიუტერული ინჟინერიის, ქსელის ადმინისტრირების კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
რეზიდენტურა ექიმებისა და ექთნებისთვის გერმანიაში!
ბრიტანული სახლი
გაცვლითი პროგრამა გერმანიაში
ბრიტანული სახლი
პოლონური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
სალაპარაკო რუსული ენის ინტენსიური კურსი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
ბიზნეს/საოფისე რუსული ენის კურსი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
სააბიტურიენტო და საატესტატო გამოცდებისათვის მომზადება
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი + CALLAN
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
საბანკო საქმე / სამართალი და სტაჟირება ბანკში
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
ბუღალტერიის თეორიული და პრაქტიკული კურსი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
სწავლა და მუშაობა გერმანიაში
ბრიტანულ სახლი
ცხადდება კონკურსი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დაწესებული სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2014/2015 სასწავლო წლისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი და ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში AUBG
გერმანული ენის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
რუსული ენის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
მასაჟის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ბუღალტერიის კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი NB
ინგლისური ექიმებისთვის
IH - საერთაშორისო სახლი
ინგლისური ჟურნალისტებისთვის
IH - საერთაშორისო სახლი
საერთაშორისო გამოცდებისთვის მომზადება (IELTS, TOEFL (iBT), FCE, SAT, CAE, CPE, PET)
IH - საერთაშორისო სახლი
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
IH - საერთაშორისო სახლი
დასაქმების ტრეინინგი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
სწავლა საზღვარგარეთ
Cambridge House
FCE მოსამზადებელი კურსი
Cambridge House
Doctoral Programme in Finance & Management
Frankfurt, Germany
IMESS: International Masters Scholarships in Economy, State & Society
IMESS: International Masters Scholarships in Economy, State & Society
Bocconi Scholarships
Italy, 2014/15
Chancellor’s Scholarship
University of the West of England in UK, 2014
Newcastle University India Scholarships (NUIS)
UK, 2014
ზოგადი გერმანული ენის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
HR მენეჯმენტის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ბიზნეს ადმინისტრირების სასერტიფიკატო პროგრამა
ინტელექტ ცენტრი
ზოგადი ინგლისურის შესწავლის მსურველთათვის, არაჩვეულებრივი შემოთავაზება აკადემიისგან
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
ტრენინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში
ტრენინგ ცენტრი NB
ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
ოფისის მენეჯერის კურსები + HR მენეჯმენტი საჩუქრად
ტრენინგ ცენტრი NB
ინგლისური ენის კურსები
ტრენინგ ცენტრი NB
International Students House Residential Scholarships
UK, 2014
GCSC PhD Scholarships for International Students
Germany, 2014
International Honours Scholarships for Excellence
University of St Andrews in UK, 2014
Visual Basic For Application (VBA) - Microsoft Excel-ისთვის
ინტელექტ ცენტრი
TOEFL-ის სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
ტრენინგი ტრენერთათვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ტრეინინგი ურთიერთობების ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
კურსი წარმატებული საქმიანი ურთიერთობების ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
დასაქმების ტრეინინგი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
Edinburgh Global Master's Scholarships
University of Edinburgh, UK
Boren Fellowships for Graduate Students
‘Vinifera’ Erasmus Mundus
MA in Viticulture
Nordic Africa Institute Travel MA/PhD Scholarships
Study in V4 Countries with Visegrad Scholarship Program
Erasmus Mundus MA in Social Work
Master Studies at University of Lausanne
Switzerland
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სწავლა საზღვარგარეთ
ტრეინინგ ცენრტი One World
რუსული ენის კურსები
ტრეინინგ ცენრტი One World
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის დისტანციური სწავლების სატრენინგო სადიპლომო პროგრამები
ტრეინინგ ცენრტი One World
ინგლისური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენრტი One World
ეფექტური კომუნიკაციის კურსი
ტრეინინგ ცენრტი One World
ყურადღება! შოკ აქცია მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში,ზოგადი ინგლისური მხოლოდ და მხოლოდ 70 ლარად 50% ფასდაკლებით
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
ამერიკული უნივერსიტეტი ლიტვაში აცხადებს სტუდენტების მიღებას თბილისში. შეხვდით უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს 8 ნოემბერს, 18:00 საათზე, # 1 სკოლაში (კლასიკური გიმნაზია), რუსთაველის ქ. 10
LCC International University
Third International Symposium in Computational Economics and Finance
Tunis, Tunisia
MSc in Applied Geomorphology 2014
University of Sussex, UK
Georg Forster Research Fellowship (HERMES) for Postdoctoral Researchers
Germany
Undergraduate, Master and PhD Scholarships
Bucharest, Romania
HHL Scholarship in Effective and Responsible Leadership
Leipzig, Germany
ბიზნესის მართვის თანამდეროვე მეთოდები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის სასაუბრო, ბიზნეს, აბიტურიენტთა მოსამზადებელი და სპეციალიზირებული TOEFL ; IELTS; FCE ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Advanced Excel და Databases (Microsoft Access, SQL, Oracle) პროფესიონალური კურსი
ინტელექტ ცენტრი
Study in V4 Countries with Visegrad Scholarship Program
University of Groningen Eric Bleumink Fund
Erasmus Mundus MA in Dance Knowledge & Heritage
Baroque and Neobaroque in the Spanish and Portuguese World
Einsiedeln, Switzerland
Gates Cambridge Scholarships
University of Cambridge, UK
2 Doctoral Thesis Research Positions (PhD Positions)
Ilmenau University, Germany
ინგლისური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
კურსი ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ინგლისური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ინფო-სესია თბილისში - სტიპენდიები და უფასო პროგრამები ესტონეთში.
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
პროგრამა ''თანამედროვე მიდგომები გავრცელებული დაავადებების მართვაში''
კლინიკა ''კურაციო''
Windows Server 2003-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტურიზმის მენეჯმენტი და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიაში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საბანკო საქმე და სტაჟირება პრივატბანში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
რუსული ენის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსები პროგრამირებაში - C, C++, C#
ტრენინგ-ცენტრი V&J
PHOTOSHOP, COREL DRAW-ს პროფესიონალური კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
პროგრამა ადვოკატის საპროცესო უნარ-ჩვევებში - I
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა - CLS
პროგრამა ადვოკატის საპროცესო უნარ-ჩვევებში - I
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა - CLS
საოფისე პროგრამები და გაძლიერებული Excel
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
Archicad-ის შემსწავლელი კურსები
ტრეინინგ ცენრტი Hi-Line
Autocad-ის შემსწავლელი კურსი
ტრეინინგ ცენრტი Hi-Line
Arc Gis-ის კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
საატესტატო და სააბიტურიენტო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსები
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები - Windows, Word, Excel, Internet, Power Point
ტრენინგ-ცენტრი V&J
IT ინჟინერიისა და ქსელის ადმინისტრირების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური ენის კურსები - TOEFL, IELTS, GMAT
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ფარმაცევტთა გადამზადება და სტაჟირება აფტიაქებში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
გაძლიერებული EXCEL-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
პრაქტიკული ბუღალტერიის და პროგრამა ORIS-ის კურსები/სტაჟირება
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ARCHICAD, AUTOCAD-ის პროფესიონალური კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
3Ds Max-ის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
აქცია ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში 2013 წლის 26 ოქტომბრამდე: ზოგადი ინგლისური + რუსული ენის კურსი საჩუქრად
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
The Fourth Annual Manifest Prize
PhD in Genoeconomics | The Molecular Genetic Architecture of Economic Preferences and Outcomes
Rotterdam/Amsterdam, The Netherlands
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსი
English Language Academy
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი ვრცელი სასერთიფიკაციო კურსი
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა - CLS
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი ინტენსიური სასერთიფიკაციო კურსი
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა - CLS
ფსიქოსომატიკის კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
კურსი ურთიერთობების ფსიქოლოგიაში
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ფსიქოლოგიის ვრცელი თეორიულ-პრაქტიკული კურსი
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
TOT-ტრენინგი ტრენერთათვის
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
N L P-ის კურსი - გზა წარმატებისაკენ !
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ორსულთა ტრენინგი - დედობისთვის მზადება
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
ძიძების სკოლა
ტრეინინგ ცენტრი Hi-Line
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
IELTS მოსამზადებელი კურსები
ლიდერთა საგანმანათლებლო ჯგუფი
MULTIELE Erasmus Mundus Scholarships
22 PhD Scholarships University of Copenhagen
University of Copenhagen, Denmark
2014 Siena Art Institute Summer Residency Program
Siena (Tuscany), Italy
GEM PhD Scholarship on Globalization, Europe and Multilateralism
Bruxelles, Belgium
იაპონური ენის კურსები
ტრეინინგ-ცენტრი ''Millennium Gate''
for Extraordinary Personalities
Mawista Scholarships
Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme in the Humanitie
University of Oxford, UK
Commonwealth Scholarships
UK
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
აქცია 15 ნოემბრამდე ! სააბიტურიენტო საგნები 50 ლარი, საატესტატო საგნები 25 ლარი
სასწავლო ცენტრი ''მომავალი''
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი (Direct English-ის მეთოდით)
Queen’s English
W-CA Contemporary Landscape Photography Competition
Worcester, UK
Post-doc Researcher in Minority Rights & European Union, or Minority Rights & Ethnopolitics
Bozen/Bolzano, Italy
NEURASMUS Erasmus Mundus Master in Neuroscience
Europe
Mawista Scholarships for Extraordinary Personalities
MSc Fellowship Skolkovo Institute of Science and Technology
Russia
Professorship in Social and Public Policy
Jyväskylä University, Finland
The European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA)
Venice, Italy / EU
IABE Research / Teaching Excellence in Business and Economics
Verona, Italy
PhD Scholarships@Copenhagen Graduate School of Social Sciences
University of Copenhagen, Denmark
The Einstein Fellowship 2015
Caputh, Brandenburg, Germany
Open Doors Day in Tbilisi
Stockholm School of Economics
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
სასწავლო ცენტრი ''აკადემია''
PR, HR მენეჯმენტის კურსი
ტრეინინგ ცენრტი One World
სწავლა საზღვარგარეთ
ტრეინინგ ცენრტი One World
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სატრენინგო პროგრამები
ტრეინინგ ცენრტი One World
რუსული ენის კურსები
ტრეინინგ ცენრტი One World
ინგლისური ენის კურსი ფინანსისტებისათვის
ტრეინინგ ცენრტი One World
ინგლისური ენის კურსი იურისტებისათვის
ტრეინინგ ცენრტი One World
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიისათვის
ტრეინინგ ცენრტი One World
ინგლისური ენის კურსები
ტრეინინგ ცენრტი One World
ეფექტური კომუნიკაციის კურსი
ტრეინინგ ცენრტი One World
ლოგისტიკის კურსი
ტრეინინგ ცენრტი One World
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსები -
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
ინგლისური ენის კურსები
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
Course of Legal English
The London School of English Tbilisi
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის ინტენსიური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
HHL Scholarship in Effective and Responsible Leadership
Leipzig, Germany
Student Assistant Positions at SDU/PNU
Riyadh, Saudi Arabia
The 2014 Annual Conference of the British Association of Slavonic and East European Studies (BASEES)
Cambridge, UK
აქცია ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში: ორმაგი საჩუქარი ყველა მსმენელს
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი - BAC
დარეგისტრირდით OXFORD HOUSE - ში 4 ოქტომბრამდე ზოგადი ინგლისურის კურსზე და ისარგებლე 45% ფასდაკლებით, გადაიხადე თვეში 55 ლარი
უცხო ენათა ცენტრი ''Oxford House''
მოსამზადებელი კურსი კემბრიჯის საერთაშორისო გამოცდისთვის
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
ბიზნეს/საოფისე რუსული ენის კურსი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
სალაპარაკო რუსული ენის ინტენსიური კურსი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საბუღალტრო აღრიცხვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
მარკეტინგის მართვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ახალი საგადასახადო კოდექსი. გადასახადები და დაბეგვრა
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
40% ფასდაკლება PR საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასწავლო პროგრამაზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
16%–იანი ფასდაკლება ფინანსების სასერტიფიკატო პროგრამაზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტი + საოფისე კურსი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში საჩუქრად!
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ბიზნესის ადმინისტრირება ლონდონში სწავლის დაფინანსებით
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
პროფესიონალური დონის კურსები Microsoft Excel-ში
ინტელექტ ცენტრი
კომპიუტერული ტექნოლოგიები მოსწავლეებისათვის და სტუდენტებისათვის: • პროგრამირებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების სწავლება; • ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობის პროგრამა
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი -''მზიური''
ბერძნული ენის კურსები
ბრიტანულ სახლი
სასაუბრო ინგლისური ენის სპეციალური საზაფხულო ინტენსიური პროგრამა უცხოელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
პროფესიული ინგლისური ენის სპეციალური კურსი უცხოელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
TOEFL/IELTS საზაფხულო ინტენსიური ინტენსიური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
FCE/B2 - მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის ინგლისური ენის გამოცდის სპეციალური საზაფხულო ინტენსიური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
აკადემიური წერის სპეციალური პროგრამა ინგლისურ ენაში
ELLC-English Language Learning Centre
იურიდიული ინგლისური ენის ინტენსიური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
BEC საერთაშორისო გამოცდისათვის მოსამზადებელი სპეციალური საზაფხულო ინტენსიური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
ინგლისური ენის და რუსული ენის სასაუბრო და სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ტრენინგი გრაფიკულ, სამშენებლო და სამონტაჟო პროგრამებში
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის ინტენსიური შემსწავლელი კურსები ''English Plus English''
ბრიტანული სახლი
ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსები
ბრიტანული სახლი
რუსული ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
გრანდიოზული საზაფხულო ფასდაკლება ბიზნეს ინგლისურზე!
ბრიტანული სახლი
50% იანი ფასდაკლება რუსულ ენაში!
ბრიტანული სახლი
50% იანი ფასდაკლება სასაუბრო ინგლისურის ინტენსიურ კურსებზე!
ბრიტანული სახლი
საზაფხულო ინტენსიური კურსი ინგლისურ ენაში!
English Language Academy
სააბიტურიენტო და საატესტატო გამოცდების მოსამზადებელი პროგრამები
ELLC-English Language Learning Centre
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
ინგლისური ენის კურსი ბავშვებისათვის
ELLC-English Language Learning Centre
ზოგადი ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
საზაფხულო ინტენსიური ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ინგლისურ ენაში
კემბრიჯ ჰაუზი
საბანკო საქმის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ფინანსური მენეჯმენტის შემსწავლელ კურსი ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კომპიუტერული პროგრამების კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ვებ პროგრამირების შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
მოსამზადებელი კურსი ფიზიკაში
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Excel-ის გაძლიერებული კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
რუსული ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბრიტანული/ამერიკული ინგლისური ენის კურსები უცხოელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საბანკო საქმის ინტენსიური კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
რუსული ენის კურსები ფასდაკლებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საოფისე პროგრამების და გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
3D Max, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, ArchiCAD-ის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ზოგადი და სასაუბრო ინგლისურის კურსები ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საზაფხულო ფასდაკლებას PR მენეჯმენტის ტრენინგზე
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
საზაფხულო ფასდაკლებას HR მენეჯმენტის ტრენინგზე
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
IT ინჟინერიის, სისტემებისა და ქსელების შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
TOEFL, GMAT, SAT, IELTS, FCE -ის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
საბუღალტრო ORIS-ის პროგრამის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
2014 EABH Archival Workshop | 1914: Banks at War. European Banks Confronted by WWI
Rueschlikon, Switzerland
5 Funded PhD Scholarships in Marine Renewable Energy and Robotic Engineering
University of Limerick, Ireland
The Dart Center Ochberg Fellowship
New York, USA
ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელ კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in the Humanities
University of Pennsylvania, US
Malevich Society Grants
New York, US
ტრენინგი სასტუმროს მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
PR მენეჯმენტისა და HR მენეჯმენტის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგი ტურიზმის მენეჯმენტი და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიებში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საოფისე, IT, კომპიუტერული და გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საბანკო ბუღალტერიის და საბანკო აუდიტის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Corel-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ბუღალტერიის კურსები + Oris, info ბუღალტერია ფასდაკლებით
ტრენინგ-ცენტრი V&J
3D MAx, ArchiCad, AutoCAD-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საგადასახადოს კოდექსის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS
პრაქტიკული ბუღალტერიის კომპლექსური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Full Fee Waiver Scholarships
University of Westminster in UK, 2014
International Conference | Envisioning the Eucharist
Institute of Chicago, US
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის ინტენსიური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ტრენინგები HR-სა და ეფექტური გაყიდვების მართვაში - თბილისი, გორი
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური დონის 3D MAX 2012 შემსწავლელი კურსი
ინტელექტ ცენტრი
The First Winter School on the Analytics and Policy Design of Migration
Doha, Qatar
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development
Europe
Individual Research Visits to EUROLAB
Cologne, Germany
Graham Foundation Grants
USA
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
AUTOCAD-ARCHICAD-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ტელე-მემონტაჟის კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები + PSP_ ქსელის 36/6-ში, წითელი A-ს აფთიაქებში უფასო სტაჟირებით
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
საზაფხულო ფასდაკლებით რუსული ენის ინტენსიური კურსები!
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო ფასდაკლებით ინტენსიური კურსები! - ვებ პროგრამირების პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინტენსიურ კურსები საზაფხულო ფასებით! პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერია
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისურის, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE და SAT -ს საზაფხულო პროგრამები
P/T/G
Postdoc/Senior Researcher@MAT-Media Arts and Technologies
Porto, Portugal
Piranesi Prix de Rome 2013
Rome/Tivoli, Italy
PhD Research Fellowship in Political Science
University of Oslo, Norway
Dmanisi International Summer School on Georgian Studies
Dmanisi, Georgia
School of Computer Science and Information Technology Scholarship
Australia
MSc / PgD / PgC in Entomology
Harper Adams University, UK
A Trans- and Interdisciplinary Conference | The Art of Reception
University of Hamburg, Germany
Gerald D. Feldman Travel Grants
Europe
საზაფხულო ინტენსიური კურსები ინგლისურ ენაში! გაიარე 3 თვიანი კურსი 1 თვეში!
უცხო ენათა ცენტრი ''Oxford House''
ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW, IN DEZIGN-ის პროფესიონალური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
რუსული და გერმანული ენის კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
IN DESING-ის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ფსიქოლოგიისა და გადაუდებელი დახმარების ტრეინინგი
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
სტაჟირება ბუღალტერიაში
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
გერმანული ენის კურსები გოეთეს გამოცდისათვის + უფასო Au-Pair პროგრამა
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ინგლისურის ენისა და რუსული ენის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ტრენინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ოფის მენეჯერის კურსები + HR - მენეჯმენტის კურსი საჩუქრად
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების შესწავლა პროფესიონალურ დონეზე
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელ კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
რუსული ენის სხვადასხვა კურსი
ინტელექტ ცენტრი
სპეციალური დღის და დილის სასწავლო კურსების შეთავაზება მათთვის, ვისაც სურს სამსახურის დაწყება!
ინტელექტ ცენტრი
IT ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა დონის კურსი (თბილისი, გორი)
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული ლოჯისტიკის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ადმინისტრირების სასერტიფიკატო კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საბანკო საქმის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსები
ბიდისი აკადემია
Windows Server 2003-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
WEB დიზაინისა და WEB პროგრამირების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსები საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებში: Windows, Word, Excel, Power Point
ტრენინგ-ცენტრი V&J
რუსული ენის კურსები ფასდაკლებით
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Photoshop-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კომპიუტერული პროგრამების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
IT კომპიუტერული ინჟინერიისა და ქსელის ადმინისტრირების კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური ენის კურსები - TOEFL, IELTS, GMAT
ტრენინგ-ცენტრი V&J
პროგრამირების კურსები: C, C++, C#
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Summer School: Assisi in a Transcultural Perspective
Florence, Italy
Second International Non-Western Fashion Conference: Constructing National Identity through Fashion
London College of Fashion, UK
CfP | Cultural Mediators in Europe 1750-1950
Leuven, Belgium
UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering 2013
Poland
The Cordwainers Scholarship
London College of Fashion, UK
M8 Post-Doc Initiative
Universität Bremen, Germany
სასტუმროს მენეჯმენტის სასერთიფიკატო კურსები
ინტელექტ ცენტრი
პერსონაჟის მოდელირების პროფესიონალური პროგრამა
ინტელექტ ცენტრი
საზაფხულო აქცია სასაუბრო ინგლისურის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე!
ბრიტანულ სახლი
გაყიდვების მენეჯერის მოსამზადებელი პროფესიონალური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია
დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენუტრი სამეცნიერო ასოციაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საგადასახადო დეკლარაციების შევსების შემსწავლელი კურსი
საკონსულტაციო-აუდიტორული კომპანია
საზაფხულო აქცია ''2+1''!
ბრიტანულ სახლი
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
საინფორმაციო შეხვედრა - სასწავლო პროგრამები და სტიპენდიები ესტონეთში
საზაფხულო ინტენსიური კურსი ინგლისურ ენაში
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა - LSE
Summer School in Greek Traditional Architecture
Athens, Greece
SSPSSR MA Scholarships
University of Kent, UK
Postgraduate Research Scholarships in the School of Social Policy, Sociology and Social Research
University of Kent, UK
The UPFellows Program
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
EURAC Federal Scholar in Residence Programme 2014
Bolzano, Italy
რეალური მარკეტინგის კურსი
Start Business Solutions
კურსი სამგანზომილებიან გრაფიკაში
ბიდისი აკადემია
2014 EABH Archival Workshop | 1914: Banks at War. European Banks Confronted by WWI
Rueschlikon, Switzerland
Advanced Academia Fellowships for International Scholars
Sofia, Bulgaria
პრაქტიკული ბუღალტერიისა და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის
ევროპული ცენტრი
საბანკო საქმე + სტაჟირების შემსწავლელი კურსი
ევროპული ცენტრი
საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე + Oris დამწყები ბუღალტრებისათვის
ევროპული ცენტრი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი
საკონსულტაციო-აუდიტორული კომპანია
გიწვევთ სასწავლებლად სამოქალაქო და სისხლის სამართლის ადვოკატთა სკოლებში (აქცია - სწავლა 0 % განვადებით)
კავკასიის ადვოკატთა სკოლა CLS
ქართული უცხოელთათვის
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
ბრიტანული და ამერიკული საერთაშორისო სერთიფიკატები (FCE (B2); CAE(C1); CPE (C2); IELTS; TOEFL; GMAT; GRE; SAT)
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
ინგლისური, გერმანული და რუსულის ენის კურსები
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები ეროვნული გამოცდებისთვის
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
ბუღალტერიის თეორიული კურსი + უფასო სტაჟირება
ტრენინგ ცენტრი ''NB''
ტრენინგების შეთავაზება მენეჯერებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
TOEFL, IELTS - სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
TOEFL, IELTS, GRE/GMAT სპეციალიზირებული ინტენსიურ კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსური მენეჯმენტის, ტურიზმის მენეჯმენტის, პრაქტიკული მერჩენდაიზინგის და უახლესი ფორმატის ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტი – 180 ლარის ღირებულების საოფისე კურსი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში საჩუქრად!
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
TOEIC, TOEFL, IELTS, FCE, GMAT, GRE, SAT - საერთაშორსო გამოცდების სპეციალური პროგრამა უცხოელ მასწავლებელთა
ELLC-English Language Learning Centre
ბიზნეს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგთან პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
დამატებითი და მოსამზადებელი გაკვეთილები I-XI კლასის მოსწავლეებისათვის
ELLC-English Language Learning Centre
2013 LLM Scholarships
University of Leicester, UK
2014 BGHS Start-up Scholarships
Germany
The Turin Summer School of Local Regulation
Torino, Italy
Bluhm/Helfand Social Innovation Fellowship
Chicago, US
უფასო ტრენინგები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის
ევროპული ცენტრი
პროფესიული ინგლისური ენის ნებისმიერი კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველთათვის
ELLC-English Language Learning Centre
აკადემიური წერის უნარ ჩვევები ინგლისურ ენაში
ELLC-English Language Learning Centre
ორთვიანი სასაუბრო ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი
ELLC - English Language Learning Centre
ინგლისური ენის სპეციალური კურსი
ELLC - English Language Learning Centre
ინგლისური ენის ცოდნის განმსაზღვრელი ტესტი
ELLC - English Language Learning Centre
იურიდიული/სამართლებრივი ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
ზოგადი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ფინანსური აღრიცხვის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
2013 Postgraduate Scholarships
Swansea University, UK
Undergraduate Scholarships@Swansea University
Swansea University, UK
სტიპენდიები სამაგისტრო პროგრამებისთვის
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
ბიზნეს ადმინისტრირების სასერტიფიკატო კურსები
ინტელექტ ცენტრი
2013/14 International Student Scholarship
La Trobe University in Australia
IFP Scholarships
Cardiff University in UK, 2013/14
ISS Scholarship/Hardship Fund for MA Program in Development Studies
Netherlands 2013/14
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები ეძებს ოჯახებს, რომელთაც სურვილი აქვთ უმასპინძლონ უცხოელ (ამერიკელ და სხვა) სტუდენტებსა და სტაჟიორებს რამდენიმე დღიდან რამდენიმე თვემდე პერიოდით
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები
EXPRESS COURSES in TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, and SAT + სასწავლო მასალები + პრაქტიკული ტესტები
P/T/G
2013 School of Design, Engineering & Computing PhD
Bournemouth University, UK
The Business School’s Dean’s Scholarships
BU, UK 2013
2013 Scholarship Scheme
Nottingham Trent University, UK
Nestlé Scholarship for Women from Developing Countries
Switzerland
სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)
Lithuanian State Full-Time Master Scholarships
Vilnius, Lithuania
The Graduate Program in Economics
University of Alicante, Spain
Summer School for Social Science Research Methods
National University of Singapore, Singapore
International Conference | Gall and Guts in the 18th Century
Paris, France
Jerwood Open Forest
International
PhD in Regulatory Politics
University of Antwerp, Belgium
Quentin Bryce Law Doctoral Scholarships
University of Technology, Sydney, Australia
TWAS-CSIR Postgraduate Fellowship Programme
India
TWAS-USM Fellowships
University Sains Malaysia
ACER International Student Scholarship | Business (AISS)
Australia
კონკურსი კარნეგის მკვლევართა სტაჟირების პროგრამაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2013-14 აკადემიური წლისთვის
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები
ადვოკატთა გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ზოგადი ინგლისურის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
IELTS/TOEFL მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
იურიდიული ინგლისურის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
სალაპარაკო რუსული ენის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ზოგად უნარებში მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
A.I.R./International Artist Residencies 2013
Budapest, Hungary
EURAC Federal Scholar in Residence Programme 2014
Bolzano, Italy
Institute of Neuroscience & Psychology International Scholarship
University of Glasgow, UK
The 2014 Call for Participation for the 102nd Annual Conference
Chicago, US
33 Officina Creativa (33OC) Artist Residency
Toffia, Italy
Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe
University of Bologna, Italy
ბიზნესის ადმინისტრირების კურსი
''Unique Learning'' და საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICC)
ინგლისური ენისა და TOEFL iBT ტესტისათვის მოსამზადებელი კურსები
საგანმანათლებლო საინფორმაციო ცენტრი ''კვალი''
კარნეგის მკვლევართა სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში 2013-14 სასწავლო წლისათვის გამოცხადებული კონკურსის პრეზენტაცია
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები
General English - ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
FCE /B2 დონის მოსამზადებელი სპეციალური პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
სასაუბრო და ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ და ამერიკელ პედაგოგთან
ELLC-English Language Learning Centre
ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური კურსი
ELLC-English Language Learning Centre
მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის ინგლისური ენის გამოცდის FCE / B2 დონის ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ELLC-English Language Learning Centre
ვებ პროგრამირებისა და ვებ დიზაინის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები (თბილისი, გორი)
ინტელექტ ცენტრი
სამგანზომილებიანი გრაფიკული სამშენებლო და საინჟინრო პროგრამების პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის საკომუნიკაციო და სპეციალიზებული კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Microsoft Excel - Advanced Level-ის შემსაწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ვებ პროგრამირებისა და ვებ დიზაინის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ზოგადი კური საბანკო საქმეში
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური დონის ტრენინგებს ბიზნეს ადმინისტრირებაში
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული ლოჯისტიკის და მერჩენდაიზინგის პროფესიონალური დონის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის ინტენსიური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამების პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური დონის ტრენინგები ფინანსური განყოფილების თანამშრომლებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
ექსპრეს კურსები მარკეტინგში
ინტელექტ ცენტრი
პროფესიონალური დონის ტრენინგები ბიზნეს ფსიქოლოგიაში
ინტელექტ ცენტრი
MS. Project 2007-2010 პრაქტიკული კურსი პროექტების მართვაში
ინტელექტ ცენტრი
Announce course of Legal English
The London School of English, Tbilisi
ტრენინგი საბანკო საქმეში, სამართალში და სტაჟირება ბანკში
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ორი სტიპენდია 2013-2014 აკადემიური წლისათვის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სასწავლებლად
სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობა
ქუვეითის უნივერსიტეტის სტიპენდიები არაბული ენის შესასწავლად
ქუვეითის უნივერსიტეტის ენების ცენტრი
საზაფხულო კურსები ''გერმანული ენა და ქვეყანათმცოდნეობა''
ვენის დიპლომატიური აკადემია
ერაზმუს მუნდუსის სამაგისტრო პროგრამა
ბოლონიის უნივერსიტეტი
სამაგისტრო პროგრამა ვენის უნივერსიტეტში
ვენის უნივერსიტეტი
საზაფხულო სკოლა დოქტორანტებისთვის
პოლიტიკის კვლევების ევროპული კონსორციუმი
სასწავლო გრანტები
ვიშეგრადის უნივერსიტეტი
პრაღის საზაფხულო სკოლა 2013
პრაღა
ლიტვის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის (Kauno Kolegija) შემოთავაზება
ლიტვა
სტიპენდიები
იტალიის ბოლონიის უნივერსიტეტი
ზოგადი კურსი საბანკო საქმეში
ინტელექტ ცენტრი
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
გლობალური გრანტების პროგრამა უნივერსიტეტების პროფესორ - მასწავლებელთათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის ინტენსიური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
გაძლიერებული კურსები უახლეს კომპიუტერულ პროგრამებში (თბილისი, გორი)
ინტელექტ ცენტრი
ღია კარის დღე გერმანულ ენაში, შაბათს, 23 მარტს 3 საათზე
ბრიტანული სახლი
პროფესიონალური კურსები ბიზნეს სტატისტიკაში
ინტელექტ ცენტრი
ISET-ის ესეების კონკურსი
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა - ISET
თურქეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები
იუნუს ემრეს
ინგლისური იურისტებისათვის ILLE, ILEC
ONE WORLD
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიისათვის
One World
ლოჯისტიკის სასერტიფიკატო კურსი
One World
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სატრენინგო პროგრამები
One World
ტრენინგი პიარმენეჯმენტში, საზოგადოებრივ კომუნიკაციებსა და ღონისძიებათა მართვაში
One World
პრაქტიკული ბუღალტრული აღრიცხვის, საგადასახადო აღრიცხვისა და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების კურსი
One World
შეისწავლეთ ინგლისური და რუსული ენები ძალიან სწრაფად
One World
ტრენინგი ეფექტურ კომუნიკაციაში
One World
ELLC-English Language Learning Centre - 30% & ყოველ შაბათს 2 საათიანი გაკვეთილი საჩუქრად უცხოელ პედაგოგთან
სტიპენდიები საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე
რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლა
TOEFL /IELTS საერთაშორსო გამოცდის სპეციალური პროგრამა უცხოელ მასწავლებელთან
ELLC-English Language Learning Centre
იაპონური ენის კურსები
ბრიტანულ სახლი
კორეული ენის კურსები
იონსეის კორეული ენის ინსტიტუტი
სალენტოს უნივერსიტეტის იტალიური სკოლის სტიპენდიები
იტალიის საელჩო
რიგის სამართლის სკოლა 2013-2014 საასწავლო წლისთვის უცხოელ სტუდენტებს სთავაზობს 2 სახის სტიპენდიას (სამართალი, ბიზნესი, ლინგვისტიკა და დიპლომატია)
ლატვიის რესპუბლიკის საელჩო
სრული სამაგისტრო კურსის სამთავრობო სტიპენდიები 2013-2014 აკადემიური წლისთვის
ლიტვის რესპუბლიკა
ავტომობილის მართვის კურსები
ავტო-სკოლა ''Cartime''
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საბუღალტრო აღრიცხვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
სამი სტიპენდია საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამებზე 2013-2014 სასწავლო წლისთვის
კორეის რესპუბლიკა
ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა საქართველოს მოქალაქეებს 2013-2014 სასწავლო წლისთვის სთავაზობს 5 სტიპენდიას არაბული ენის შესასწავლად
ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა
სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის
ესტონეთის მთავრობა
მილანის პოლიტექნიკური კონსორციუმი ''POLI.design''-ის მიერ ორგანიზებულ ვორკშოპზე დასასწრებად გამოყოფილი სტიპენდიების შესახებ
იტალიის საელჩო საქართველოში
TOEFL / IELTS - საერთაშორსო გამოცდების სპეციალური პროგრამა უცხოელ მასწავლებელთან
ELLC-English Language Learning Centre
TOEFL; IELTS; GRE/GMAT სპეციალიზირებული ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ზოგადი ინგლისურის ენის კურსი
Oxford House
Peace Revolution Fellowship
Thailand
PhD/MA in Civilization Studies
Istanbul, Turkey
Tourism Management MA Scholarship
London, UK
საბუღალტრო საქმე და ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ფინანსური მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
PR საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასწავლო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სპეც. კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სკოლის მოსწავლეთა ეკონომიკური განათლების პროგრამა
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
Project Management PRINCE2® Foundation
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ბუღალტერია, საგადასახადო კოდექსი, Oris და ბუღალტერთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
ევროპული ცენტრი
საბანკო საქმე და კურსდამთავრებულთა სტაჟირება საქართველოს საბანკო საკრედიტო დაწესებულებაში
ევროპული ცენტრი
ვიზიტები საფრანგეთისა და გერმანიის უმაღლეს ორგანოებში
ევროპული ცენტრი
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები ლიტვაში
კაუნას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
კვლევითი სტიპენდია ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის
ნიშატელის უნივერსიტეტი და პროგრამა ''კავკასიის შვეიცარიულ აკადემიური ქსელი''
2013 წლის სტიპენდიები
იაპონიის მთავრობა
Westminster International Scholarships
London, UK
Spring School in Quantitative Methods 2013
University of Hohenheim, Germany
საბაკალავრო სასწავლო პროგრამა „ენები და ინტერკულტურული კომინიკაცია“
ვენტსპილსის უნივერსიტეტი
გლობალური გრანტების პროგრამას უნივერსიტეტების პროფესორ - მასწავლებელთათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
PhD Student Forum Scholarships
Austin, US
Doctoral Fellowships in Economic Sociology and Political Economy
International Max Planck Research School, Cologne, Germany
2013 წლის 2 თებერვალს, 16:00 საათზე ტარდება „ღია კარის დღე“ ჩინური ენის კურსებთან დაკავშირებით
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
გლობალური გრანტების პროგრამა უნივერსიტეტების პროფესორ - მასწავლებელთათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები ინგლისურ ენაზე ლატვიაში
ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა ტურიბაში, ლატვია
DreamMaker Program
Hamburg, Germany
Research Fellowships Filson Historical Society
Louisville, Kentucky, US
გაძლიერებულ ექსელის სპეციალიზირებული კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის და რუსული ენის სხვადასხვა კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სპეც. კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტი – საოფისე კურსი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში საჩუქრად!
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ბიზნესის ადმინისტრირება ლონდონში სწავლის დაფინანსებით
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ინტენსიური მოსამზადებელი კურსები iBT TOEFL, IELTS, PBT- TOEFL, SAT და EFL ( English as a Foreign Language) -ის შემსწავლელთათვის.
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ინგლისური ენის კურსი ბავშვებისათვის ბრიტანეთის კონკურსით
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ზოგადი და ბიზნეს ინგლიური ენის კურსები
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსები - FCE, CAE
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ვებ პროგრამირებისა და ვებ დიზაინის პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინფორმაციული ტექნოლოგიის (IT) პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
History of Eastern Europe Fellowships 2013/2014
Imre Kertész Kolleg, Jena, Germany
The Imre Kertész Kolleg Fellowships
Jena, Germany
ბიზნეს ადმინისტრირების სასერტიფიკატო კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ტრეინინგ-კურსი ბუღალტერიაში
ბიდისი აკადემია
საბანკო საქმის კურსი + უფასო სტაჟირება
ბიდისი აკადემია
გერმანული ენის შესწავლა გერმანელ პედაგოგთან
ბიდისი აკადემია
კომპიუტერული საოფისე და გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ბიდისი აკადემია
კომპიუტერის ინჟინერიის შემსწავლელი კურსი
ბიდისი აკადემია
ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი
ბიდისი აკადემია
ტრეინინგი პიარმენეჯმენტში
ბიდისი აკადემია
2013 UCL Alumni Scholarships for Master’s Student
University College London in UK
2013 Ghent University Doctoral Scholarships
Belgium
10th EBES Conference Istanbul
Istanbul, Turkey
10 PhD Positions Institute IMDEA Networks
Madrid, Spain
გამოცდები ITP PBT TOEFL და Pre-TOEFL
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები ლიტვაში
კაუნას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
Joan Cuthill PhD Scholarship in Art History
University of Aberdeen, UK
Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World
Istanbul University, Turkey
Postdoctoral Fellowship Program in Humanities and Social Sciences
University of Pittsburgh, US
იტალიური ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
გოეთეს ინსტიტუტში ჩასაბარებელი ტესტები
ბრიტანული სახლი
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები ინგლისურ ენაში
ბრიტანული სახლი
თურქული ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
იტალიური ენის შემსწავლელი კურსები
ბრიტანული სახლი
ფრანგულიენის კურსი
ბრიტანული სახლი
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
კურსი საგადასახადო საქმესა და აუდიტში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
ოფის მენეჯმენტისა და კომპიუტერის საოფისე პროგრამების გაერთიანებული კურსი
ბიდისი აკადემია
PR-მენეჯმენტის და ჟურნალისტიკის გაერთიანებული კურსი
ბიდისი აკადემია
კურსი ტურიზმის მენეჯმენტში სტაჟირებით და დასაქმებით
ბიდისი აკადემია
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ბიდისი აკადემია
AUTOCAD-ის სასწავლო პროგრამა
ბიდისი აკადემია
საბანკო-საფინანსო და ბიზნეს ინგლისური
ბრიტანული სახლი
TOEFL და IELTS-ის კურსები
ბრიტანული სახლი
ესპანური ენის კურსები
ბრიტანული სახლი
ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამაზე: გარემოსდაცვითი ტექნოლოგია და ინჟინერია (2013-2014 სასწავლო წელი)
ერასმუს მუნდუსის პროექტი (IMETE)
ინგლისური ენის შესწავლა ძალიან იაფად, ხარისხიანად, ქართველ და ამერიკელ პედაგოგთან ერთად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
რუსული ენის კურსი თანამედროვე პროგრამებით
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
სააბიტურიენტო და საატესტატო გამოცდების მოსამზადებელი პროგრამები
ELLC-English Language Learning Centre
ჩინური ენის შესწავლა უმოკლეს დროში და ხარისხიანად
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
თურქული ენის კურსები
უცხო-ენათა ცენტრი ''Millennium Gate''
ექსპრეს ტრენინგი გაყიდვებში
ინტელექტ ცენტრი
სადოქტორო სტიპენდიები
ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტი
Advanced Excel და Databases (Microsoft Access, SQL, Oracle) - პროფესიონალური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
კომპიუტერული კურსი - ''პროექტების მართვაში''
ინტელექტ ცენტრი
გეოინფორმაციულ სისტემები GIS
ინტელექტ ცენტრი
კურსი პრაქტიკულ ლოჯისტიკაში
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
Ms. Visio 2007-ის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე პროგრამების პრაქტიკული კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სტაჟირების ორთვიანი კურსი დამწყები ბუღალტრებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
Edu-Guide
Advanced Excel-ის კურსები ფინანსური სექტორისათვის
ინტელექტ ცენტრი
სპეციალიზირებული კურსი მოქმედი და დამწყები ბუღალტრებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
კრეატიული მარკეტინგის მენეჯმენტის ტრენინგი
ინტელექტ ცენტრი
Wellcome Trust Engagement Fellowships
London, UK
PhD in Business Administration, Economics, Mathematics
Bielefeld University, Germany
Postdoctoral Fellow in Modern Arab Culture and Society
Brown University, US
ორი ენის შესწავლა ერთის ფასად
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
გერმანული ენის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
სალაპარაკო რუსული ენის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ზოგადი ინგლისურის ენის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ზოგად უნარებში მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
საახალწლო აქცია “HAPPY ENGLISH YEAR” – საახალწლო ფასები + საჩუქარი
P/T/G
სპეციალიზირებული კურსი მოქმედი და დამწყები ბუღალტრებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე კურსი HR მენეჯერებისათვის
ინტელექტ ცენტრი
გაცვლითი პროგრამა EUROEAST
ერაზმუს მუნდუსი
გაცვლითი პროგრამა ALRAKIS II
ერაზმუს მუნდუსი
2013 David Parkin PhD Scholarships
University of Bath in UK
The Black Sea Link Program Research Fellowships
New Europe College, Bu­charest, Romania
Baldy Fellowships in Interdisciplinary Legal Studies 2013-14
Buffalo, New York City, US
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
''ინტერ-ელ ცენტრი'' გლდანის მოსახლეობას სთავაზობს აქციას - ინგლისური ენა სახლთან ახლოს
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
''ინტერ-ელ ცენტრის'' სპეციალური შემოთავაზება საქმიანი ადამიანებისათვის
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
სტიპენდიები მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის 2013-2014
საფრანგეთის მთავრობა
ტრენინგი საბანკო საქმეში, სამართალში და სტაჟირება ბანკში
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
იურიდიული ინგლისურის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი – გიდი, ტურ ოპერატორი
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO
სრული სტიპენდიები სამაგისტრო პროგრამაზე ვარშავაში
ევროპული კოლეჯი
გაცვლითი პროგრამა IANUS
ერაზმუს მუნდუსი
გაცვლითი პროგრამა EUROEAST
ერაზმუს მუნდუსი
კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
ინტელექტ ცენტრი
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები + სტაჟირება
ტრენინგ-ცენტრი NB
გერმანული და რუსული ენის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ექსპრეს ტრენინგი გაყიდვებში
ინტელექტ ცენტრი
2013 DAAD PhD Scholarships in Geoinformatics
Germany
ინგლისური ენის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრენინგი ფსიქოლოგიაში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ვინდოუს სერვერის Server 2003-ის შესასწავლი კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
AutoCAD-ის და ArchiCAD-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტელე-მემონტაჟის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრენინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში
ტრენინგ-ცენტრი NB
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
საბანკო საქმის კურსი სტაჟირებით ტაოპრივატბანკში + უფასოდ EXCEL-ის შესწავლა
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრენინგი სასტუმროს მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ELLC - საახალწლო საჩუქარი -30% ინგლისური ენისა და საერთაშორისო გამოცდების მოსამზადებელ პროგრამებზე
ELLC-English Language Learning Centre
ზამთრის საერთაშორისო ბანაკი ბაკურიანში - ჩვენთან სწავლა სახალისოა
ETI
2013 IPOET Master’s Scholarships
Chalmers University of Technology in Sweden
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები (PSP_ ქსელის 36/6-ში, წითელი ა-ს აფთიაქებში სტაჟირებით)
ტრენინგ-ცენტრი NB
ზოგადი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ფინანსური აღრიცხვის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სასწავლო პროგრამები ამერიკაში, ევროპაში, კანადასა და ავსტრალიაში, სწავლა და ლეგალურ სამუშაო ა.შ.შ-ში, იაპონური ენის კურსები ტოკიოში, AU PAIR in USA..
''ფრანი'' - საზღვარგარეთ განათლების, დასაქმების და საემიგრაციო კონსულტანტები
ცხადდება კონკურსი 2013-2014 აკადემიური წლისათვის ერთწლიანი სტიპენდიების მოსაპოვებლად ესექსის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა ცენტრის მაგისტრატურაში
ღია საზოგადოების ინსტიტუტი და ესექსის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრი
2013-2014 CCAPS Pre-Doctoral Dissertation Fellowships
USA
Scholarships for the Global Master’s Programmes
Karolinska Institute in Sweden, 2013
ELLC - საახალწლო საჩუქარი -30% ინგლისური ენისა და საერთაშორისო გამოცდების მოსამზადებელ პროგრამებზე
ELLC-English Language Learning Centre
ფასდაკლებები მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსებზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სამაგისტრო და სადოქტორო გაცვლითი პროგრამები
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში 2013-2014
ერასმუს მუნდუსის სტიპენდიები
''BACKIS - შავ და კასპიის ზღვებს შორის'' პროექტის ფარგლებში
გაიარე ერთი ტრენინგი და მიიღე მეორე უფასოდ!!! ოფის მენეჯერის კურსი +HR- მენეჯმენტის კურსი საჩუქრად
ტრენინგ-ცენტრი NB
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
დეკემბრის აქცია - ორი მსმენელი ერთის ფასად - უცხო ენის კურსებზე (ინგლისური, იტალიური, ესპანური, რუსული, თურქული, გერმანული, ფრანგული, ჩინური, იაპონური, ბერძნული, ებრაული)
Millennium Gate
ერასმუს მუნდუსის სტიპენდიები
''WEBB - მთელი ევროპა საზღვრებს მიღმა'' პროექტის ფარგლებში
კვლევითი გრანტები და სტიპენდიები პროფესორ-მასწავლებლებისთვისა და დოქტორანტებისთვის
საბერძნეთი, 2013-2014 სასწავლო წელი
2013 International Dean’s Excellence Award
USA
2013 Nanyang Fellows Scholarship
NTU in Singapore
University Prize Scholarships
UK
უპრეცენდენტო აქცია! უფასო საცდელი ტესტები –TOEFL PBT, Pre- TOEFL ,GMAT, GRE, SAT I, SAT II, PET, FCE, CAE და CPE -ში!
P/T/G
სასტუმრო ბიზნესის პროგრამა აშშ-ში სტაჟირებით
დანიკა კონსალტინგი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, ჩეხეთი, პრაღა
დანიკა კონსალტინგი
კინგსტონის უნივერსიტეტის(აშშ, ვილიამსვილე) დისტანციური სამაგისტრო პროგრამები (MBA) ბიზნესის ადმინისტრირებაში
დანიკა კონსალტინგი
ბრიტანული სასერტიფიკატო და სადიპლომო პროგრამები ინგლისურ ენაზე​​ (სწავლება მიმდინარეობს დისტანციურად)
დანიკა კონსალტინგი
თურქული და ინგლისური ენის ინტენსიური კურსი ანტალიაში
დანიკა კონსალტინგი
უმაღლესი სამედიცინო განათლება სერბეთში + ანაზღაურებადი რეზიდენტურა აშშ-ში
დანიკა კონსალტინგი
ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ-ცენტრი NB
2013 International Merit Scholarships
University of Gloucestershire in UK
2013 MUIS Scholarships
Australia
2013 NISF Scholarships for Foreign Students at Japanese Universities
Japan
გეპატიჟებათ განახლებული Movie Evening!
P/T/G
მაასტრიხტის (ჰოლანდია) და ორჰუსის უნივერსიტეტების (დანია) სამაგისტრო პროგრამა 2013
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ინტენსიური მოსამზადებელი კურსები iBT TOEFL, IELTS, PBT- TOEFL, SAT და EFL ( English as a Foreign Language) -ის შემსწავლელთათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
2013-2014 JAUW Fellowships Women
Japan
2013-2014 CEU Doctoral Fellowships
Hungary
2012 International PhD Programme in Dynamics of Gene Regulation, Epigenetics and DNA Damage Response
Germany
2013 MBA Scholarships for UK/EU and International Students
Bournemouth University in UK
2013 York University International Student Scholarships & Awards
Canada
2013 Erasmus Mundus Master’s Scholarship in Strategic Project management
UK
საჯარო სამსახურის პროგრამა 2013-2014 სასწავლო წლისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
HMC ჯგუფის სტიპენდიები მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის
Unique Learning
FREE SATURDAY CLASS - for new students Intermediate/Upper Intermediate Saturday 17th November 16.00-17.30 with American teacher, Shawn Basey
ELLC-English Language Learning Centre
შეხვედრა Hult -ის საერთაშორისო ბიზნეს სკოლის წარმომადგენელთან
P/T/G
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი ბავშვებისა და მოზარდებისათვის
P/T/G
გსურთ გაიგოთ მეტი GMAT–ის შესახებ? დაესწარით GMAT –ის მასტერკლასს!
P/T/G
TOEFL; IELTS საერთაშორისო ტესტები
P/T/G
GMAT, GRE, SAT I, SAT II, LSAT საერთაშორისო ტესტები
P/T/G
ინგლისური ენის კურსი English Plus
P/T/G
2013 Graduate Scholarships Program for Excellent Foreign Students
Thammasat University in Thailand
2013 MBA Scholarship for International Students
Cranfield School of Management in UK
უპრეცენდენტო აქცია! უფასო საცდელი ტესტები –TOEFL; IELTS
P/T/G
გრანდიოზული ფასდაკლება !!! ზოგადი ინგლისურისა და რუსული ენების შემსწავლელ კურსებზე
One World
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
საბუღალტრო საქმე და ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
მარკეტინგის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
2013 Reham al-Farra International Scholarship in Journalism
BU in UK
2013 Newcastle University International Postgraduate Scholarships
UK
IELTS–ის საერთაშორისო ტესტში მოსამზადებელი ინტენსიური კურსი
P/T/G
TOEFL–ის საერთაშორისო ტესტისთვის მოსამზადებელი ინტენსიური კურსები
P/T/G
TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, LSAT, SAT, FCE და CAE – ის მასტერკლასები
P/T/G
კურსი ბიზნესის ადმინისტრირება, მარკეტინგის მენეჯმენტი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგი ოფისის მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგები HR მენეჯმენტსა და PR მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსი პრაქტიკულ ბუღალტერიაში + ORIS
ტრენინგ-ცენტრი V&J
რუსული ენის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური ენის კურსები - GENERAL ENGLISH (Spiking/ Writing / Listening), TOEFL, IELTS , BUSINESS ENGLISH
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ფარმაცევტთა გადამზადება და სტაჟირება აფთიაქებში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსი საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებში: Windows, Word, Excel, Internet, Power Point..
ტრენინგ-ცენტრი V&J
IT კომპიუტერული ინჟინერიისა და ქსელის ადმინისტრირების კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Hunt Postdoctoral Fellowships for International Student
USA 2013
2012 Postdoctoral Research Position in Computer Science
University of Helsinki in Finland
ტრენინგი ტურიზმის მენეჯმენტში + სტაჟირება
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგი საბანკო საქმეში და საბანკო ბუღალტერიაში + სტაჟირება ბანკში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსები ARCHICAD, AUTOCAD, 3D MAX- ში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსი PHOTOSHOP-ში და COREL-ში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
კურსი გაძლიერებულ EXCEL- ში და ORIS ბუღალტერიაში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Open Society Fellowships for International Students
USA 2013
The Business School’s Dean’s Scholarships for International Students at BU
UK 2013
2013 The AU Emerging Global Leader Scholarship for International Students (AU EGLS)
USA
საბუღალტრო აღრიცხვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
მარკეტინგის მართვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
2012-2013 BMO Financial Group Diversity Scholarships
Ryerson University, Canada
Peter MacCormack Memorial Scholarships for International PhD Students
Canada, 2013
2013 International Student Merit Scholarships
Ryerson University, Canada
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2012/2013 სასწავლო წლისთვის მაგისტარატურასა და დოქტორანტურაში სასტიპენდიო პროგრამებზე
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ღია საზოგადოების ფონდებისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის სასწავლო გრანტები 2013-2014
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
კემბრიჯის უნივერსიტეტის კოლეჯების სამეცნიერო პროექტი 2013 - პროგრამა გთავაზობთ სტაჟირებას კემბრიჯის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კოლეჯში ერთი თვის ვადით ძირითადად ზაფხულის პერიოდში (ივლისი-სეტემბერი)
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ინგლისური ენის კურსები
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
HR - მენეჯმენტის ტრენინგ კურსი
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
PR - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტის კურსი
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
ერთიანი ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის მომზადება
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
კომპიუტერული ინჟინერიის კურსი
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
რუსული ენის კურსები
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
ინგლისური ენის შესწავლა ქალანის მეთოდით
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
გერმანული ენის კურსები
საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
Business Honours Scholarships for National/International Students
Queensland University of Technology, Australia 2013
International Excellence Scholarships
University of Leeds, 2013 UK
AstroMundus – Erasmus Mundus Masters Scholarships
Astronomy and Astrophysics, 2013
2012 წლის 29 ოქტომბერს 16:00 საათზე და 1 ნოემბერს 17:00 საათზე, საშუალო სკოლის 10,11 და 12 კლასელებს ეპატიჟებიან ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტის ღია კარის დღეზე
საერთაშორისო განათლების ცენტრი და ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში AUBG
ცხადდება კონკური სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2013/2014 სასწავლო წლისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი და ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში AUBG
Forum 2013 Greifswald
Greifswald, Germany
Postdoctoral Positions in Mathematics and Mathematical Economics
Bonn University, Germany
Erasmus Mundus Masters in Strategic Project Management (European)
UK / Italy / Sweden
Erasmus Mundus Choreomundus Master Programme in Dance Knowledge, Practice, and Heritage
Norway / France / Hungary / UK
საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსები - FCE, CAE
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები ბასს-ის პროგრამით
ინტელექტ ცენტრი
The 10th EADV Spring Symposium
Cracow, Poland
Europubhealth | The Erasmus Mundus Masters in Public Health
France / Spain / Denmark / Poland / UK
Jacob & Hilda Blaustein Postdoctoral Fellowship
Yale University, US
Erasmus Mundus Grants
International
Erasmus Mundus European Master in Tourism Management
University of Girona, Spain
Information Systems International Scholarship Programme 2013
Curtin University, Australia
TOEFL-ის მოსამზადებელი კურსი
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ოფისის მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
16%–იანი ფასდაკლება ფინანსების სასერტიფიკატო პროგრამაზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სპეც. კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
საბუღალტრო საქმე და ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ბიზნესის ადმინისტრირების კურსი (ლონდონში სწავლის დაფინანსებით)
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
საქართველოს მოქალაქეებისთვის 4 სტიპენდია ჩეხურ და 3 სტიპენდია ინგლისურენოვან პროგრამებზე სასწავლებლად 2013-2014 სასწავლო წლისთვის.
ჩეხეთის რესპუბლიკა
რვაკვირიანი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნივერსიტეტებისთვის კონკრეტული რეფორმების განსახორციელებლად
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს (IREX)
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები
რიგის ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა (RISEBA)
სააბიტურიენტო/საატესტატო გამოცდების მოსამზადებელი პროგრამა
ELLC-English Language Learning Centre
Free Workshop for Young Film Producers
Georgia
International Conference | Europe, Migration and Culture
University of Copenhagen, Denmark
ICCROM Fellowship Programme
Rome, Italy
Wentworth Institute of Technology Merit-based Scholarships
Wentworth Institute of Technology, Boston, US
GMAT-ის სერტიფიკატისთვის მოსამზადებელი კურსი
P/T/G
16%–იანი ფასდაკლება ფინანსების სასერტიფიკატო პროგრამაზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სწავლა საზღვარგარეთ
One World
კურსი სასტუმროს მართვის სტრუქტურაში
One World
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სატრენინგო პროგრამები
One World
რუსული ენის შემსწავლელი კურსი
One World
ტრენინგი პიარმენეჯმენტში, საზოგადოებრივ კომუნიკაციებსა და ღონისძიებათა მართვაში + ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი
One World
კურსი ლოგისტიკასა და მოწოდებათა ქსელში
One World
ინგლისური ენის კურსი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი ფინანსისტებისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი ექიმებისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი ჟურნალისტებისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი ინჟინრებისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი იურისტებისათვის
One World
ინგლისური და რუსული ენის კურსები
One World
Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)
Hong Kong
The BGHS Start-up Scholarships
Bielefeld University, Germany
Visiting Fellowships@Bielefeld University
Bielefeld University, Germany
AstroMundus Erasmus Mundus Masters Course in Astronomy and Astrophysics
Austria / Italy / Germany / Serbia
CUD Scholarship Program
Belgium
International Student Scholarship Programme
Dalarna University, Sweden
Woodstock International Visiting Fellowship Program
Washington, DC
პროგრამების შერჩევა–განხილვა უცხოეთში სწავლისა და სამუშაო გამოცდილების მიღების მსურველთათვის ყოველ შაბათს 17:00 სთ–ზე პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრში
One World
მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის ინგლისური ენის გამოცდის FCE / B2 დონის ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ELLC - English Language Learning Centre
ბიზნეს ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ELLC - English Language Learning Centre
წერის უნარ-ჩვევები ინგლისურ ენაში
ELLC - English Language Learning Centre
პროფესიონალური კურსები უახლეს კომპიუტერულ პროგრამებში
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისურის კურსი შეხვედრებისა და დისკუსიებისთვის
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ზოგადი და ბიზნეს ინგლისური ენის კურსები ბრიტანეთის კონკურსით
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
სასაუბრო ინგლისურის 6 კვირიანი კურსი
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
One World
ინგლისური სტომატოლოგებისათვის
One World
ტრენინგ კურსი – ლოგისტიკა, მოწოდებათა ქსელი
One World
სწავლა საზღვარგარეთ
One World
კურსი ლოგისტიკასა და მოწოდებათა ქსელში
One World
ტრენინგი პიარმენეჯმენტში, საზოგადოებრივ კომუნიკაციებსა და ღონისძიებათა მართვაში
One World
ინგლისური ფინანსისტებისათვის
One World
რუსული ენის შემსწავლელი კურსი
One World
ინგლისური ენის კურსი მედიკოსებისათვის
One World
კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (HRM)
One World
კურსი ფინანსურ აღრიცხვაში, საგადასახადო კანონმდებლობასა და აუდიტში
One World
საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსები (TOEFL, IELTS, B2, FCE)
One World
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სატრენინგო პროგრამები
One World
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის და დიპლომატიისათვის
One World
ინგლისური ტურიზმისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი იურისტებისათვის - ILLE, ILEC
One World
ინგლისური პროფესიონალი ჟურნალისტებისა და სტუდენტებისათვის
One World
ინგლისური ენის კურსი ინჟინრებისათვის
One World
სამაგისტრო პროგრამები ლონდონში (ბიზნეს ადმინისტრირება, მარკეტინგი, ფინანსური მენეჯმენტი)
One World
საბუღალტრო საქმისა და ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სამაგისტრო პროგრამები საბერძნეთში
საერთაშორისო ელინური უნივერსიტეტი
სპეც. კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ბიზნესის ადმინისტრირები კურსი (ლონდონში სწავლის დაფინანსებით)
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში The London School of English Tbilisi აცხადებს მიღებას ინგლისური ენის კურსებზე და 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გთავაზობთ უპრეცედენტო აქციებს
ლონდონის ენების სკოლა - თბილისი - LSE
სტიპენდიები - სასერტიფიკატო წინასამაგისტრო (Pre-LL.M) და სამაგისტრო (LL.M) პროგრამა საქართველოში და აშშ-ში
ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლა, ამერიკული სამართლის სკოლის პროგრამა კავკასიის რეგიონში და თურქეთში
სასტიპენდიო პროგრამა
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
ინგლისური ენის კურსი ბავშვებისა და მოზარდებისათვის
London Academy
Fung Global Fellows Program
Princeton University, United States
ზოგადი უნარები აბიტურიენტებისათვის
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
სტიპენდიები არაფორმალურ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი - თბილისი (CCA-Tbilisi)
TOEIC, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT - საერთაშორსო გამოცდების სპეციალური პროგრამა უცხოელ მასწავლებელთან
ELLC - English Language Learning Centre
9 თვიანი სააბიტურიენტო მოსამზადებელი პროგრამა სხვადასხვა საგნებში
ELLC - English Language Learning Centre
ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველთათვის
ELLC - English Language Learning Centre
იურიდიული/სამართლებრივი ინგლისური ენის კურსი
ELLC - English Language Learning Centre
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან
ELLC - English Language Learning Centre
კურსი სისტემურ ინჟინერიასა (IT) და ქსელურ ადმინისტრირებაში
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ტრენინგი გადასახადებსა და დაბეგვრაში
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საბუღალტრო აღრიცხვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
მარკეტინგის მართვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საოფისე პროგრამების კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საერთაშორისო ტესტებში მომზადება (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT) – ფასდაკლება სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით
P/T/G
ინგლისური ენის კურსები – ფასდაკლება სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით
P/T/G
AutoCAD-ის, ArchiCAD-ს შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
აბიტურიენტების მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგები ტურიზმის მენეჯმენტში, ტურის დაგეგმვაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი ბუღალტერიაში, ფინანსურ მენეჯმენტში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი საბანკო საქმეში, ბანკში სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი ვებ-პროგრამირებასა და დიზაინში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
რუსული ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები ლონდონში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ინგლისურენოვან თარჯიმანთა გადამზადების კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
TOEFL PBT, IBT, IELTS, PET, FCE, CAE მოსამზად. კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
IT ინჟინერიის, სისტემების და ქსელის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი საოფისე პროგრამებში, გაძლიერებული კურსი Excel-ში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
3D Max, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign-ის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
Graduate School Human Development in Landscapes
Kiel University, Germany
Master Course in Global Studies
Leipzig, Germany
Master of Science in Molecular Biology
Leuven / Brussels / Antwerpen
Postdoctoral Researcher funding at EUI
The Academy of Finland, Helsinki, Finland
Jean Monnet Postdoctoral Fellowships
Florence, Italy
Paper Prize 2012 for PhD Researchers in Early Stages of their Career
International
UQ Science International Undergraduate Scholarships
The University of Queensland, Australia
PhD in Economics, Computer Science, Management, Development and Cultural Change, Political History
IMT Lucca, Italy
The Clark Fellowships
US
ცხადდება კონკურსი სომხეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლებლად
სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დევნილებსა და სოციალურად დაუცველ პირებს გთავაზობთ 80% დაფინანსებას ინგლისური და რუსული ენების, ასევე საოფისე პროგრამების შემსწავლელ 3 თვიან კურსზე
ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - ''გერგე''
Research Fellowship in the MZES Research Department
University of Mannheim, Germany
Postdoctoral Fellowships
Brown University, US
Assistant Professor of Central/Eastern European History
University of Wisconsin, Madison, US
Global South Scholar-In-Residence Programme
Geneva, Switzerland
Graduate School in Public Economics
Italy
Max Weber Programme for Postdoctoral Studies
European University Institute, Florence, Italy
12th Annual International Young Researchers Conference
Oxford, US
გამოცხადდა კონკურსი Erazmus Mundus - მეორე აქტივობის პროექტის ALRAKIS ფარგლებში
Erazmus Mundus
სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლისათვის
შვეიცარიის მთავრობა
75th International Atlantic Economic Conference
Vienna, Austria
14th Global Conference | Perspectives on Evil and Human Wickedness
Lisbon, Portugal
The 9th Kaunas Biennial UNITEXT
Kaunas, Lithuania
Fiskars Village Artist in Residence
Fiskars, Finland
ინგლისური ენის კურსი English Plus!
London Academy
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ინგლისურენოვან თარჯიმანთა გადამზადების კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი ArchiCAD-ში, ვებ-პროგრამირებაში, დიზაინში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგები ტურიზმის მენეჯმენტში, ტურის დაგეგმვაში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი საბანკო საქმეში (ბანკში სტაჟირებით)
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი პროგრამებში: 3D Max, Photoshop, Illustrator, Corel
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
IT ინჟინერიის, სისტემების და ქსელის შემსწავლელი კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
რუსული ენის კურსები
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი საოფისე პროგრამებში, გაძლიერებული კურსი Excel-ში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
Doctoral Candidate (PhD student) in Physics
The University of Luxembourg, Luxembourg
The 7th International Finance Conference (IFC7)
Hammamet, Tunisia
Research Master in Entrepreneurship and Applied Economics
Barcelona, Spain
Research Associate in Broker Cloud Project
Thessaloniki, Greece
The Henk Bodt ASML Scholarship Program
The Netherlands
6th IWG World Conference on Women and Sport
Helsinki, Finland
IARC Fellowships for Cancer Research
Lyon, France
FLASH Social Science Scholarship
US
The Industrial PhD Programme
Denmark
ინგლისური ენის უფასო სწავლების კურსები
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ინგლისური ენის ორკვირიანი კურსი დიდ ბრიტანეთში (ლონდონი)
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + უფასო სტაჟირებით საბუღალტრო-საკონსულტაციო კონპანია ''კრეატივ ბალანს''-ში
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
საბანკო საქმის კურსი + უფასო სტაჟირებით პრივატბანკში
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
სტიპენდიები
შარდა უნივერსიტეტი (ინდოეთი)
სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლისათვის
შვეიცარიის მთავრობა
ინგლისური ენის საზაფხულო კურსი - English Plus
P/T/G
საზაფხულო ინტენსიური კურსები საერთაშორისო ტესტებში მოსამზადებელ პროგრამებზე (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT)
P/T/G
აკადემიური პროგრამები სახელმწიფო მოხელეებისთვის
კორეის განვითარების ინსტიტუტი (KDI)
ცხადდება რეგისტრაცია 9 თვიან სააბიტურიენტო მოსამზადებელ პროგრამაზე
ELLC-English Language Learning Centre
''სიახლე! გამოიყენე ზაფხული შენი წარმატებისთვის'' - 6 კვირიანი იურიდიული ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
ELLC - English Language Learning Centre
''სიახლე! გამოიყენე ზაფხული შენი წარმატებისთვის'' - 6 კვირიანი ბიზნეს ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
ELLC - English Language Learning Centre
TOEIC, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT დონის ინგლისური ენის შემსწავლელი სპეციალური კურსები უცხოელ მასწავლებელთან
ELLC-English Language Learning Centre
წერის უნარები
ELLC - English Language Learning Centre
დიაგნოსტიკური ტესტი
ELLC - English Language Learning Centre
ოფისის მენეჯერის მეორე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
საბაჟო დეკლარანტის პირველი საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
საბაჟო ბროკერის მესამე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
საბაჟო ბროკერის მეოთხე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
ბიზნესის მართვის მეოთხე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
აირჩიე ერთი პროფესიული პროგრამა და ისწავლე უფასოდ ორ სასერთიფიკატო პროგრამაზე
საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA
სადაზღვევო აგენტის მესამე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
ბანკის ოპერატორის მეხუთე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
აუდიტორის ასისტენტის მესამე საფეხური
საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA
Photography Contest - ''Perspective of the City''
International Hellenic University (Thessaloniki)
ახალგაზრდობის გაცვლითი პროგრამა
კორეის რესპუბლიკა
საბაკალავრო პროგრამა
გერმანიის საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა
სტიპენდიები
თურქეთის რესპუბლიკა
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი - საზაფხულო ინტენსიური კურსები 5-10%-მდე ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
გადაუდებელი (პირველადი) სამედიცინო დახმარების კურსი
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრი - ITLC
კურსი დასუფთავების სამსახურის სუპერვაიზერებისთვის
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრი - ITLC
სერვისის მენეჯერის (მიმტანი,ბარმენი) კურსი
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრი - ITLC
1C -ის შემსწავლელი კურსები - საზაფხულო ინტენსიური კურსები 5-10%-მდე ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
C და C++ პროგრამირების პროფესიონალური შემსწავლელი კურსები - საზაფხულო ინტენსიური კურსები 5-15%-მდე ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
ინფო-სესია
ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
განსხვავებული ფასები შუადღის მეცადინეობებზე
P/T/G
ინტეგრირებული კურსი და სტაჟირება ჟურნალისტიკაში
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
სასტუმროს რეზერვაციის კურსი
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრი - ITLC
სასტუმროს მენეჯმენტის/ადმინისტრირების კურსი
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრი - ITLC
ახალი საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
პრაქტიკული აუდიტის კურსი
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
მოქმედ ბუღალტერთა გადამზადება
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
მთავარი ბუღალტრის კურსები
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ბიზნეს (კერძო) სამართლის კურსი
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ბუღალტერია ნულიდან
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ზოგადი, საბანკო, საფონდო და სადაზღვევო აუდიტის გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
Two Post-Doc Positions@Politecnico di Milano
Politecnic​o di Milano, Italy
Mellon Postdoctoral Fellowships
Dartmouth College, Hanover, Germany
სისტემური ინჟინერიისა (IT) და ქსელური ადმინისტრირების კურსები
ინტელექტ ცენტრი
მოკლევადიანი სასერთიფიკატო კურსები ფინანსურ მენეჯმენტში
ინტელექტ ცენტრი
უცხო ენის კურსები (ინგლისური, იტალიური, ესპანური, რუსული, თურქული, გერმანული, ფრანგული, ჩინური, იაპონური, ბერძნული, ებრაული)
Millennium Gate
Publications Research Fellowship 2013
The National Art Gallery, Singapore
DAAD Scholarship for Students from Developing Countries
Bonn, Germany
In-Residence Advanced Academia Fellowships for International Scholars
Sofia, Bulgaria
The 2013-2016 Princeton Fellowship Competition
Princeton, New Jersey, USA
PhD Course on Social Policy, Life Course and Gender
Oslo, Norway
Mathematical Models in Economics and Finance (MMEF)
Paris, France
Paper Prize 2012 for PhD Researchers in Early Stages of Their Career International
The CES Research Network European Integration and the Global Political Economy
International Elite Scholarships
Troy University, Alabama, US
მცირე და საშუალო ბიზნესის ბუღალტრული ანგარიშგების საკვალიფიკაციო პროგრამები
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
უცხო ენების შემსწავლელი კურსები
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ტრენინგი საბუღალტრო და საგადასახადო საქმეში + ORIS
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
სტიპენდიები პოსტ-დოქტორანტებისათვის
კოპერნიკის ცენტრი
სტიპენდიები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს 2012 -2013 სასწავლო წლისთვის
იტალიის ჯონ ქაბოტის უნივერსიტეტი - ამერიკული უნივერსიტეტი რომში
15%-იანი საზაფხულო ფასდაკლება ინგლისური ენის ინტენსიურ კურსებზე (ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კორპორატიულ მომსახურებას ცენტრის ბაზაზე ან ადგილზე მომსახურეობით)
ELLC - English Language Learning Centre
დოქტურანტურა
კვიპროსის ღია უნივერსიტეტი
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები (PSP_ ქსელის 36/6-ში, წითელი ა-ს აფთიაქებში სტაჟირებით)
ტრენინგ-ცენტრი NB
საბანკო საქმის კურსი სტაჟირებით ტაოპრივატბანკში
ტრენინგ-ცენტრი NB
კომპიუტერულ ბუღალტერიის orisi-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
Web დიზაინის და Web პროგრამირების კურსები: HTML, PHP, MY SQL
ტრენინგ-ცენტრი V&J
მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსები ინგლისურ ენაში
Millennium Gate
გამოიყენე ზაფხული ინგლისური ენის საფუძვლიანი შესწავლისთვის
ELLC - English Language Learning Centre
მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის ინგლისური ენის გამოცდის FCE / B2 დონის ინგლისური ენის შემსწავლელი საზაფხულო ინტენსიური კურსები
ELLC - English Language Learning Centre
6 კვირიანი ინტენსიური სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან ერთად, ნებისმიერი დონის და ასაკის მსურველთათვის
ELLC - English Language Learning Centre
6 კვირიანი საზაფხულო ინტენსიური კურსი ინგლისური ენის ნებისმიერ პროგრამაზე
ELLC - English Language Learning Centre
პროგრამირება: C, C++, C#
ტრენინგ-ცენტრი V&J
სამშენებლო - სადიზაინერო კურსები: AutoCad, ArchiCAD, 3D Max.
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ბუღალტერიის კურსები, ორისი, ინფო
ტრენინგ-ცენტრი V&J
გაძლიერებული Excel-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ფარმაცევტთა გადამზადება და პრაქტიკა
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური ენის კურსები: TOEFL, IELTS, GENERAL
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით ბანკში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
გრაფიკული დიზაინის კურსები: Photoshop, Corel Draw, In Design
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Windows Server 2003
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგი ტურიზმის მენეჯმენტში და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიაში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
30%-მდე ფასდაკლების აქცია სხვადასხვა პროგრამებზე
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
2012 Achievement Scholarships for International Postgraduate Students
Australia
University of Oulu International Master’s Scholarship Programme
2013 Finland
Master in Advanced European and International Studies - M.A.E.I.S.
Nice/Berlin/Istanbul/Rome
PhD Positions@Department of Information and Communication Technologies
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
გერმანული ენის კურსები + Au-Pair
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ-ცენტრი NB
ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ოფის მენეჯერის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ''პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერია''
Edu-Guide
Photoshop-ის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
მარკეტინგის კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
იტალიური ენის კურსები
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
ინგლისური ენის კურსები
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
საზაფხულო ინტენსიური კურსები!
London Academy
უფასო 1 დღიანი ტრეინინგი თვითდასაქმების მენეჯმენტში
Edu Guide
3D STUDIO MAX–ის პროფესიონალურ კურსები - საზაფხულო ინტენსიური კურსები 5-15%-მდე ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
ბალტიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა
ტალინი, რიგა, ვილნიუსი
ტუროპერატორისა და გიდის პრაქტიკული კურსი ჩეხეთის რესპუბლიკაში
ტურისტული კომპანია ''MANDS''
პროფესიონალი გიდისა და ტურ-ოპერატორის კურსები
MANDS
უცხო ენის შემსწავლელ კურსები (ინგლისური, გერმანული, რუსული)
MANDS
საგანმანათლებლო ბარათი თქვენთვის და თქვენი მეგობრებისთვის!
Edu-Card - შენი განათლების ბარათი
ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსური მენეჯმენტის, მარკეტინგის მენეჯმენტის, ტურიზმის მენეჯმენტის, მერჩენდაიზინგის და უახლესი ფორმატის ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები - საზაფხულო ინტენსიური კურსები 5-15%-მდე ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
Advanced Excel-ის კურსები სხვადასხვა მიმართულებით - საზაფხულო ინტენსიური კურსები 5-15%-მდე ფასდაკლებით
ინტელექტ ცენტრი
TOEFL-ის უფასო საცდელი ტესტი
P/T/G
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები ლატვიაში
რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლა
Summer School in National Minorities and Border Regions
Flensburg, Germany
66th Annual Conference | The Circulatio​n of Architectu​re
Buffalo, NY, US
Senior Researchers 2012: Banking, Finance and Entrepreneurial Activity
The University of Cantabria, Spain
International Student Scholarships and Resources
Hiram College, Ohio, USA
International Relations and European Integration Scholarships
Tallinn, Estonia
იაპონიის მთავრობის სტიპენდიები
იაპონიის განათლების, კულტურის, სპორტის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამინისტრო
Scholarship for MSc International Development Programme
University of Birmingham, 2012 UK
IMMIT Masters Scholarships Program
Netherlands, 2012
Susan Stebbing Studentship in Philosophy
King’s College London, 2012 UK
National Humanities Center Fellowships
USA, 2013-2014
''სიახლე! გამოიყენე ზაფხული შენი წარმატებისთვის'' - 6 კვირიანი ინგლისური ენის სპეციალური ინტენსიური კურსები
ELLC - English Language Learning Centre
2 კვირიანი საზაფხულო სკოლა ლ ო ნ დ ო ნ შ ი
ELLC - English Language Learning Centre
საოფისე კომპიტერული პროგრამების შემსწავლელ კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ვებ დიზაინისა და ვებ პროგრამირების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
IN DESING-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
სტაჟირება ბუღალტერიაში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრენინგი სასტუმროს მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრენინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ახალი საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ინგლისური ენის მოსამზადებელ კურსები (General English, Business English, TOEFL)
ტრენინგ-ცენტრი NB
ზოგადი უნარების მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტელე-მემონტაჟის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
ფსიქოლოგიისა და გადაუდებელი დახმარების კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
კომპიუტერული სამშენებლო პროგრამები
ტრენინგ-ცენტრი NB
საზაფხულო ინტენსიური კურსი ინგლისურ ენაში
The London School of English Tbilisi
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრის (ITLC) პრეზენტაცია
საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრი (ITLC) და საგანმანათლებლო პორტალი www.edu-guide.ge
ინგლისური ენის სასაუბრო, ბიზნეს, სპეციალიზირებული და საკომუნიკაციო კურსები
ინტელექტ ცენტრი
უფასო სემინარი თემაზე ''ფარმაცია და სტაჟირება აფთიაქებში''
Edu-Guide
უფასო სემინარი თემაზე ''ინგლისური ენის ყველაზე სწრაფად შესწავლა ქალანის მეთოდით''
Edu-Guide
HR მენეჯმენტის კურსი
SSP Training Center
რუსული ენის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
წერითი თარგმანის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ზოგადი ინგლისურის ენის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
სპეციალიზირებული ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
არაორდინალურ ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ზეპირი თარგმანის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელ კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
თარჯიმანი გიდის მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ფასდაკლების აქცია ინგლისური ენის კურსზე
OXFORD HOUSE
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი + საჩუქარი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ტურისტული მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
IT ინჟინერიის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
სასერთიფიკატო კურსი ლოგისტიკაში+სტაჟირება
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ესპანური ენის კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
პოლონური ენა სტუდენტებისა და სამუშაოს მაძიებელთათვის
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
საინტერესო შეთავაზება ''ინტელექტ ცენტრისგან'' - მხოლოდ 5 დღე!
ინტელექტ ცენტრი
Sawiris PhD Scholarships
Switzerland 2012
Swansea MBA Scholarship
Swansea University, 2012 UK
PR მენეჯმენტის კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
ოფის მენეჯმენტის კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
მენეჯმენტის კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
საგადასახადო საქმის შემსწავლელი კურსები
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
ბიზნეს სამართლის შემსწავლელი კურსები
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
სამოქალაქო და საპროცესო სამართლის კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
სისხლის სამრთლისა და საპროცესო სამართალის კურსი
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
თურქული ენის კურსები
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი VIP
უფასო 1 დღიანი ტრეინინგი ''უფასო სტაჟირება პრივატ ბანკში''
Edu Guide
IT-ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა დონის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
CONFENIS 2012 Doctoral Consortium
Ghent, Belgium
Joint PhD Programme in Diversity Management and Governance
Austria/Sl​ovenia/Bul​garia/Ital​y
პროგრამული ენის Java-ს შემსწავლელ კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ზოგადი და ადამიანური რესურსების სატრენინგო სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
კომუნიკაციების დიზაინი, მოდის დიზაინი, ინდუსტრიული დიზაინი და შიდა დიზაინი
სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების უნივერსიტეტი ვარშავაში - School of Form
საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია
გერმანიის ბუნდესტაგი
Pegasus Marie Curie Fellowships
Belgium
Faculty of Arts, Computing, Engineering and Sciences Scholarships
Sheffield Hallam University, UK
Royal College Prestigious Award
University of Strathclyde, 2012 UK
2012 International Postgraduate Scholarship
Liverpool Hope University, UK
ღია კარის დღე ინგლისური ენის კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
ღია კარის დღე ბუღალტრული აღრიცხვის კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Бакалаврские и Магистерские программы
Европейский гуманитарный университет
Postdoctoral Research Fellowships in Architectu​re
The University of Queensland, Brisbane, Australia
SPAIS Postgraduate Research Training Scholarship
University of Bristol, UK
MA in Theory and Method in the Study of Religion
University of Kent, UK
University of Stirling Research Scholarships
University of Stirling, UK
შეხვედრა Kaplan International Colleges (KIC)–ის წარმომადგენელთან, დიდ ბრიტანეთში სწავლასთან დაკავშირებით
P/T/G
ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
PhD Scholarship in Supply Chain Management
Aston University, UK 2012
2012 Commonwealth Distance Learning Scholarships
UK Universities
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
ჩინური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
სახელმწიფო შესყიდვების მართვის ლიცენზირებული ტრენინგ–პროგრამა
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
დაზღვევისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
მცირე ბიზნესის მართვის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
გადასახადებისა და დაბეგვრის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
პრაქტიკული მარკეტინგის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
Brixen Workshop & Summer School on International Trade and Finance 2012
Bressanone/Brixen, Italy
CEMFI Summer School 2012
Madrid, Spain
Postgraduate Research Bursaries@Department of Drama: Theatre, Film, Television
University of Bristol, UK
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერია, სტაჟირება
ინტელექტ ცენტრი
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ინგლისური ენის კურსები ტურიზმის სფეროში
Edu-Guide
გერმანული ენის კურსები
ILTC
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ILTC
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ''საბანკო საქმე და სტაჟირება ტაოპრივატბანკში''
Edu-Guide
Pegasus Marie Curie Postdoctoral Fellowships, 2012
Belgium
PhD Position in Molecular Medicine/Computational Biology, 2012
Italy
ყოველ სამშაბათს, 1-სთ-ზე, უფასო გაკვეთილი ზოგად-სასაუბრო ინგლისურ ენაში
უცხო ენის შემსწავლელი ცენტრი
2012 Faculty of Humanities and Social Sciences Scholarships
University of Bath, UK
Heinrich Boll Scholarships for International Students
Germany
International Fellowship for Early to Mid-Career Urban Scholars, 2012
UK
მომავალი ლიდერის სტიპენდია (ISET)
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)
სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში - (ISET)
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)
NATO Internship Programme 2013
Bruxelles, Belgium
Copernicus Center Scholarship for PhD Researchers
Kraków, Poland
Copernicus Center Scholarship for Postdoctoral Researchers
Kraków, Poland
Galina Starovoitova Fellowships on Human Rights and Conflict Resolution
Kennan Institute, Washington, D.C., US
ინგლისურენოვანი საერთაშორისო ბანაკი ფასანაურში (1-15 ივლისი/16-30 ივლისი)
ბრიტანული საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი - ETI
Fellowship Program of the Daimler and Benz Foundation
Germany
Sylvia Naish Fellowships and Scholarships
University of London, UK 2012
2012 The SISCM Scholarship for Master’s Students
Brunel University, UK
PhD Student Positions in Organic Chemistry
Stockholm University, 2012 Sweden
ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსური მენეჯმენტის, მარკეტინგის მენეჯმენტისა და ტურიზმის მენეჯმენტის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
Canadian Gateway to Newcastle Scholarship
UK
50th Anniversary Scholarships
University of Hull, United Kingdom
The Fund for Cooperation & Knowledge
The University of Pavia, Italy
სასერთიფიკატო კურსი ლოგისტიკაში + სტაჟირება
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
აქცია - რუსული ენის შემსწავლელ კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
საოფისე პროგრამების კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგზე საბანკო საქმე და სტაჟირება ბანკში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერია; კომპიუტერული ბუღალტერია; პროგრამა ''Oris''
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრენინგი PR მენეჯმენტსა და HR მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის ტრეინინგი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრეინინგი ოფის მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური ენის კურსები (TOEFL, IELTS, BUSINESS)
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრეინინგ ფინანსურ მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრეინინგი მარკეტინგის მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრეინინგი ბიზნესის მართვასა და ადმინისტრირებაში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ფარმაცევტთა გადამზადების და სტაჟირების კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Autocad-ის, Archicad-ისა და 3d MAX შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრეინინგი კომპიუტერული ინჟინერიასა IT და ქსელის ადმინისტრირებაში Windows server
ტრენინგ-ცენტრი V&J
უცხო ენის კურსები (ავალონის მეთოდით) - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
უცხო ენის შემსწავლელი ცენტრი - SK
ტრენინგი ტურიზმის მენეჯმენტში და სტაჟირება ტურისტულ კომპანიაში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
Lund University offers Doctoral Studentship in Marketing
Sweden
University of Pavia (UNIPV) Scholarship for Developing Country
Italy, 2012-2013
Developing Excellence Postgraduate Fellowships
Italy
2012 Bangor Business School Undergraduate International Scholarship
UK
2013 International Postgraduate Research Scholarship (IPRS)
RMIT University, Australia
გთავაზობთ კონკურსს facebook-ზე:''მეცადინეობის და ლექციების დროს გადაღებული სასაცილო და კურიოზული ფოტოსურათები''
EDU GUIDE
The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme
Europe
PhD in Economics
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy
2012 GIA Gemology and Jewelry Manufacturing Arts Scholarships
USA
The European Institutes for Advanced Study (EURIAS)
Fellowship Programme, 2013-2014
2012 Vice-Chancellor’s Honorary International Scholarships
Cardiff University, UK
The PACT Zollverein Residencies
Essen, Germany
Postdoctoral Fellowship in BioComputing
San Francisco State University, US
CNIO Summer Training Programme 2012
Spain
2012 Vice-Chancellor’s Scholarship
University of Westminster, UK
Grants for PhD Students University of Deusto
Spain
Science without Borders Young Talent Program
Brazil
მარკეტინგის სასერთიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
PhD position in Nonlinear IR Sensing and Imaging
Denmark
Five new positions in Computer Science and Engineering within the PhD in Information Technolog
Italy
PhD position within the project Adaptive Sensing for Estimation and Testing
Netherlands
საზაფხულო სკოლა თემაზე: ევრო კავშირი და სამართლებრივი რეფორმა 22–28 ივლისი, 2012 იგალო, მონტენეგრო
იგალო, მონტენეგრო
ტრენინგები პრაქტიკულ და კომიუტერულ ბუღალტერიაში,სტაჟირებით. საბანკო საქმე
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები- HR და ეფექტური გაყიდვების მართვაში
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ინგლისურის კურსი
London Academy
11 PhD Scholarships in Political Ecology
University of Barcelona, Spain 2012
2012 International Students House Scholarships
University of Westminster, UK
კვლევითი სტიპენდია
UNESCO/პოლონეთი
ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
ინგლისური ენის კურსები
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის
სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობა
სტიპენდიები 2013
იაპონიის მთავრობა
გაძლიერებული კურსები უახლეს კომპიუტერულ პროგრამებში
ინტელექტ ცენტრი
Ms. Power Point - 2007
ინტელექტ ცენტრი
კურსი ფინანსურ მენეჯმენტში
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსური მენეჯმენტის და უახლესი ფორმატის ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
კურსი პრაქტიკული მენეჯმენტი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის
ინტელექტ ცენტრი
Microsoft Publisher – 2007
ინტელექტ ცენტრი
Preparatory Programme for studies in English
Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA)
ინგლისური ენის კურსები და განათლება მალტაში - საზაფხულო აქცია!
ანგლო-ჯორჯია
''ისწავლე ესტონეთში''
გიწვევთ ინფოსესიაზე თბილისში!
ფარმაციის კურსი და სტაჟირება აფთიაქებში
ტრენინგ-ცენტრი NB
სპეციალიზირებული კურსი დასაქმების მსურველთათვის!
ინტელექტ ცენტრი
სასაუბრო ინგლისურის კურსი
P/T/G
ხელოვნებისა და დიზაინის კურსები ლონდონში (ინგლისური+ხელოვნება და დიზაინი – 2 კვირიდან 24 კვირამდე)
One World
პროფესიული ინგლისური ენის კურსები
One World
Bocconi Scholarship for International Students
Milano, Italy
ფასდაკლების აქცია საერთაშორისო ტესტებზე – TOEFL; IELTS; GMAT; GRE; SAT
P/T/G
უფასო სემინარი და ღია კარის დღე
P/T/G
10 სასწავლო სტიპენდია საზაფხულო ენის კურსებისთვის
იტალიის სალენტოს უნივერსიტეტი
აქცია - ''მეგობრებთან ერთად'' - შეკრიბე ჯგუფის 4 წევრი, დარეგისტრირდი მათთან ერთად და გაიარე სასურველი კურსი უფასოდ!!!
London Academy
საგაზაფხულო აქცია ინგლისურის კურსებზე
P/T/G
TOEFL-ის საერთაშორისო ტესტში მოსამზადებელი პროგრამა
P/T/G
SAT-ის საერთაშორისო ტესტში მოსამზადებელი პროგრამა
P/T/G
IELTS-ის საერთაშორისო ტესტში მოსამზადებელი პროგრამა
P/T/G
GRE-ის საერთაშორისო ტესტებში მოსამზადებელი პროგრამა
P/T/G
GMAT-ის საერთაშორისო ტესტში მოსამზადებელი პროგრამა
P/T/G
საგაზაფხულო აქცია აკადემიური ინგლისურის კურსზე
P/T/G
აკადემიური ინგლისურის კურსი
P/T/G
ტრეინინგი ტუროპერატინგსა და გიდობაში
ტრენინგ-ცენტრი NB
კომპიუტერული ინჟინერიისა (IT) და გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
FLASH-ის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
სისტემური პროგრამირების საბაზო კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
კურსი WEB პროგრამირებასა და დიზაინში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი ბრიტანელ პედაგოგთან
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ლოგისტიკის კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
Full Undergraduate Scholarships at the University “Saint Paul the Apostle” in Ohrid, Macedonia
Government of the Republic of Macedonia
Taiwan Government Scholarships
Ministry of Education Taiwan
აქცია - IT ინჟინერიის კურსზე
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
Partial Scholarship for Georgian Students, London, United Kingdom
School of Business and Law - Associate College of the University of Gloucestershire
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სატრენინგო სადიპლომო კურსები
One World
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის და დიპლომატიისათვის
One World
ტრენინგი პიარმენეჯმენტში, საზოგადოებრივ კომუნიკაციებსა და ღონისძიებათა მართვაში
One World
ინგლისური ენის სწრაფშემსწავლელი კურსი
One World
ინგლისური ენის კურსი მედიკოსებისათვის
One World
ტესტებისათვის მოსამზადებელი კურსები (GRE, GMAT, ENGLISH)
ISET - თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა
პროფესიული კომუნიკაციების და სასაუბრო ინგლისურის კურსები
ISET - თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა
კურსი - ეკონომიკა ბიზნესისთვის და გადაწყვეტილების მიმღებთათვის
ISET - თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა
რაოდენობრივი ანალიზის კურსები (Excel, STATA)
ISET - თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა
Movie Evening
P/T/G-ის კინო კლუბი
10 Scholarships for Undergraduate Students
UK
საბანკო საქმე+უფასო სტაჟირება ტაოპრივატბანკში
ტრენინგ-ცენტრი NB
Doctoral Positions in Economics
Swiss Federal Institute of Technology
სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის
ესტონეთის მთავრობა
სასერტიფიკატო პროგრამა ტურიზმის მენეჯმენტში
ინტელექტ ცენტრი
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
სწავლა დიდ ბრიტანეთში
One World
ინტენსიური სასაუბრო ინგლისური – პედაგოგი – Andrew Webb
One World
ენის კურსები (ინგლისური, რუსული, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, გერმანული, თურქული, ქართული უცხოელებისათვის, რუსული უცხოელებისათვის)
One World
Master of Science Programmes offered at MASDAR Institute
IRENA Scholarship Programme 2012
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით
ტრენინგ-ცენტრი NB
Adobe After Effects CS5- ისა და Adobe Premier proCS5-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრენინგი Adobe Premier proCS5-ში
ტრენინგ-ცენტრი NB
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
გრაფიკული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
AUTOCAD-ის შესწავლა
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრეინინგი სამედიცინო გადაუდებელ დახმარებაში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრეინინგი HR-მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი NB
ArchiCAD-ის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრეინინგი ტურიზმის მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი NB
3ds Max-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ვებ-დიზაინის შემსწავლელი ტრეინინგ-კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
გერმანული და ინგლისური ენის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ინგლისური ენის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი NB
ტრეინინგი ბუღალტრულ აღრიცხვაში - საერთაშორისო სტანდარტებით
ტრენინგ-ცენტრი NB
Adobe After Effects-ის შემსწავლელი ტრენინგი
ტრენინგ-ცენტრი NB
IT ინჟინერიის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
სპეციალიზირებული ბუღალტერიის კურსი
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
უცხო ენების შემსწავლელი არასტანდარტული კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
კომპიუტერული პროგრამების კურსები
ტრენინგ ცენტრი ''EFS''
მასტერ კლასი თემაზე ''მარკეტინგის დღევანდელი სამყარო - მომხმარებელზე ორიენტირებული მარკეტინგი''
ევროპის უნივერსიტეტი და საერთაშორისო განათლების ცენტრი
საბუღალტვრო აღრიცხვის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
გლობალური გრანტების პროგრამა უნივერსიტეტების პროფესორ - მასწავლებელთათვის
ფონდი ''საერთაშორისო განათლების ცენტრი'' და ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (ნიუ იორკი
მოკლევადიანი გრანტები დოქტორანტებისთვის და ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის
კავკასიის შვეიცარული აკადემიური ქსელი
სპეც. კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი
მენეჯმენტისა და ადამიანური რესურსების სატრენინგო პროგრამები
კავკასიის აკადემიური ცენტრი
Study in Ukraine
Educational Agency ''Anglo-Georgia''
სტაჟირება ტაოპრივატბანკში
ტრენინგ-ცენტრი NB
მობრძანდით და გაიგეთ უფრო მეტი ევროპული განათლების შესახებ რიგაში - პრეზენტაცია შედგება 2012 წლის 24 თებრვალს, 13:00 სთ და 16:00 სთ, სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსში, საკონფერენციო დარბაზში (I სართული)
რიგის ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა (RISEBA) და EDU-GUIDE
კარნიგის პროგრამის სტიპენდიები მკვლევარებისთვის
ევრაზიისა და აღმოსავლეთ ევროპული კვლევის ეროვნული საბჭო
სტიპენდიები
რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლა
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
უმაღლესი განათლების პროგრამები ინგლისურ ენაზე ლიტვაში და სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისთვის
კაუანას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
Ms. Visio 2007-ის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინგლისური ენის ექსკლუზიური კურსი – English Plus
London Academy
ინგლისური შეხვედრებისა და დისკუსიებისათვის
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
სასაუბრო ინგლისურის კურსი ბრიტანელ პედაგოგთან
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
დამატებითი სტიპენდიების კონკურსი 2012-2013
ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (ნიუ-იორკი) და ფონდი ''საერთაშორისო განათლების ცენტრი''
European Master's Degree in Human Rights and Democratisation
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
Master and Phd Scholarships
Graduate School of Korean Studies
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
ინგლისური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
ბიზნეს გეგმების მომზადების კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი -TBTC
მოკლევადიანი სასერტიფიკატო კურსები
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
Pre MBA ბიზნესის ადმინისტრირების სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ცხადდება მიღება საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ევროპის უნივერსიტეტში - 30 % სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
Excel-ის გაძლიერებული კურსი
ინტელექტ ცენტრი
Master of Science Programmes
IRENA Scholarship Programme 2012
განათლების გამოფენა 2012
გამოფენის ცენტრი ''Expo Georgia''
ბიზნეს კორესპონდენციის მოკლე ინტენსიური კურსი
P/T/G
ფულბრაიტის პროგრამის სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისათვის
პოლონურ-ამერიკული თავისუფალი ფონდი და პოლონურ-ამერიკულ ფულბრაიტი
კონკურსი მკვლევრებისთვის
IMRCEES
Intercultural Mediation: Identities, Mobilities, Conflicts
Erasmus Mundus
კონკურსი საერთაშორისო საჯარო სამართლის და ადამიანის უფლებების სპეციალობაზე
რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლა (RGSL)
კონკურსი სამართლის და ბიზნესის; სამართლის და დიპლომატიის სპეციალობებზე
რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლა (RGSL)
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი ''მზიური''
გაძლიერებული Excel-ის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
Scholarships for the MA in Heritage Management
Greece/Kent
უახლესი ფორმატის ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
სააბიტურიენტო და საატესტატო მოსამზადებელი სპეციალური კურსი ზოგად უნარებში
ELLC
აბიტურიენტების მოსამზადებელი სპეციალური კურსი მათემატიკაში
ELLC
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ინგლისური ენა კომუნიკაციისთვის
P/T/G
A. Wilhelmsen Foundation Scholarship Programme 2012
Norway
კონკურსი საჯარო ან საზოგადოებრივ სექტორში მოღვაწე ახალგაზრდა კადრებისთვის
კარლ–ფრიდრიხ გორდელერის კოლეჯი და რობერტ ბოშის ფონდი
გერმანული ენის კურსები პოდსდამის (გერმანია) საერთაშორისო საზაფხულო აკადემიაში
პოდსდამის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია ''SANS SOUCI''
გერმანული ენის საერთაშორისო საზაფხულო კურსები
გისენის უისტუს ლიბიგის სახელობის უნივერსიტეტი (გერმანია)
კოპერნიკუსის ერთსემესტრიანი სასწავლო სტიპენდიები გერმანიაში
ბერლინის, ჰამბურგის და მიუნხენის უნივესიტეტები (გერმანია)
სტიპენდიებს იაპონური ენის შემსწავლელთათვის
იაპონიის მთავრობა
ინგლისური ენის ორკვირიანი კურსი დიდ ბრიტანეთში (ლონდონი)
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ბიზნეს ადმინისტრირება, ფინანსური მენეჯმენტი, მერჩენდაიზინგი, პროექტების მართვა, უახლესი ფორმატის ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
უახლესი კომპიუტერული პროგრამების პროფესიონალური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ბინზეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერია, სტაჟირება
ინტელექტ ცენტრი
Chinese Culture Research
Fellowship
Autocad-ისა და Archicad-ის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
უახლესი ფორმატის ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის კურსები
ევროპული ცენტრი
ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი, სტაჟირება
ევროპული ცენტრი
პრაქტიკული აუდიტის კურსი
ევროპული ცენტრი
ტრენინგები საბანკო საქმეში, სტაჟირება
ევროპული ცენტრი
სტაჟირება ბუღალტერიაში
ვროპული ცენტრი
აკადემიური ინგლისური ენის შემსწავლელი პროგრამა
ევროპული ცენტრი
ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი იურისტებისთვის
ევროპული ცენტრი
ბიზნესის ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
სალაპარაკო ინგლისური ენის კურსი
ევროპული ცენტრი
პრაქტიკული კურსი სისხლის სამართალში, სტაჟირება
ევროპული ცენტრი
პრაქტიკული კურსი ადმინისტრაციულ სამართალში
ევროპული ცენტრი
European Journalism Fellowships, 2012, Germany
International Center for Journalism at Freie Universität Berlin
Fellowships for Translators 2012/2013
Paul Celan Fellowships
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
გადასახადები და დაბეგვრა
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ბიზნეს გეგმების მომზადება
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
პრაქტიკული მარკეტინგის კურსი
TBTC - თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ადმინისტრაციული, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კურსები
ევროპული ცენტრი
ახალი საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
ბიზნესის კანონმდებლობის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
ზოგადი აუდიტის სპეციალური პროგრამა
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი და სტაჟირება სამოქალაქო სამართალში
ევროპული ცენტრი
მოსწავლე ახალგაზრდებისათვის ზოგადი ინგლისური ენის სწავლების სამთვიანი უფასო კურსები
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
საბანკო საქმის კურსი
ტრეინინგ-ცენრტი ''ELCml''
მარკეტინგის მენეჯმენტის სასერთიფიკატო პროგრამა
ინტელექტ ცენტრი
International Doctoral Program in Social Sciences
Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS)
გიწვევთ კინო კლუბში
P/T/G
ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი - საუკეთესო მსმენელი საჩუქრად მიიღებს უფასო სტაჟირებას მოქმედ ტურისტულ კომპანიაში
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსური მენეჯმენტის და უახლესი ფორმატის ბიზნეს ფსიქოლოგიური ტრენინგები
ინტელექტ ცენტრი
Central European University's summer school 2012
Budapest, Hungary
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ-ცენტრი NB
2012 წლის სასწავლო კურსების კალენდარი
ევროპული ცენტრი
CIA სერტიფიცირებისთვის მოსამზადებელი პროგრამა
ევროპული ცენტრი
რუსული ენის კურსები
ევროპული ცენტრი
პრაქტიკული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსები
ევროპული ცენტრი
საკომუნიკაციო ინგლისური ენა
ევროპული ცენტრი
სასწავლო კურსი ''როგორ დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი''
ევროპული ცენტრი
საბანკო საქმე და სტაჟირება ბანკში
ევროპული ცენტრი
ტრეინინგი საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში და უფასო სტაჟირება სამინისტროებში
ევროპული ცენტრი
პროფესიონალი ბუღალტრის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი
ევროპული ცენტრი
პრაქტიკული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი საგადასახ. ადმინისტრირებაში, სანქციებში, დავებში
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი - ყველაფერი საშემოსავლო გადასახადის შესახებ
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი - ყველაფერი მოგების გადასახადის შესახებ
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი - ყველაფერი ქონების გადასახადის შესახებ
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი - ყველაფერი დღგ-ს შესახებ
ევროპული ცენტრი
MBA-Master Business Administration, UK
School of Business and Law
ცხადდება კონკურსი 2012 წლის გაზაფხულზე ერთკვირიან სესიებში მონაწილეობის მისაღებად
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ინგლისური ენის კურსები ბრიტანეთის კონკურსით
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა -LSE
The Calum Miller Scholarship 2012
United Kingdom
პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერია, სტაჟირება, საბანკო საქმე
ინტელექტ ცენტრი
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსები - 20% – 80%-იანი ფასდაკლებით!
P/T/G
ინგლისური ენა საერთაშორისო კომუნიკაციისთვის
P/T/G
GMAT, GRE, SAT-ის საერთაშორისო ტესტების მოსამზადებელი პროგრამები
P/T/G
TOEFL-ისა და IELTS-ის საერთაშორისო ტესტების მოსამზადებელი პროგრამები
P/T/G
ზოგადი ინგლისურის კურსი
P/T/G
პრაქტიკული მერჩენდაიზინგის კურსი
ინტელექტ ცენტრი
ვებ პროგრამირება და ვებ დიზაინის კურსები - საუკეთესო კურსდამთავრებულებს მივცემთ უფასო სტაჟირების გავლის საშუალებას, ხოლო მათ შორის გამორჩეულებს დავასაქმებთ ჩვენივე ვებ სტუდიაში
ინტელექტ ცენტრი
მოკლევადიანი გრანტები დოქტორანტებისთვის
კავკასიის შვეიცარული აკადემიური ქსელი
Disaster Management PhD Program
Japan
ScotCHEM International Graduate School Scholarship
University of Edinburgh, UK
ტრენინგები ტურ-მენეჯმენტში, ტურის დაგეგმვაში სტაჟირებით
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ArchiCad-ის შემსწავლელი კურსი
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
ტრენინგი ტურის დაგეგმვასა და მენეჯმენტში, სტაჟირებით ტურისტულ კომპანიებში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
საზაფხულო კურსები
გერმანია (მიუნსტერის უნივერსიტეტი)
D S H-ს გამოცდას გერმანულ ენაში
მიუნსტერის უნივერსიტეტი
Doctoral Programme
The European University Institute (EUI)
PhD Fellowship at the University of British Columbia, 2012, Canada
Graduate Global Leadership Fellowships
გერმანული ენის საერთაშორისო ენის გამოცდები DSH
Multilingua
საზაფხულო კურსები გერმანიაში (მიუნსტერის უნივერსიტეტი)
Multilingua
თურქული ენის ინტენსიური კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სტიპენდიები
იაპონიის რიცუმეიკანის აზია - ოკეანეთის უნივერსიტეტი
საბუღალტრო საქმისა და ბიზნესის კანონმდებლობის სასწავლო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტის პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
მარკეტინგის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ორგანიზაციული მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
Pre MBA ბიზნესის ადმინისტრირების სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ვებ პროგრამირება და ვებ დიზაინის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ინფორმაციული ტექნოლოგიებიის (IT) სხვადასხვა დონის კურსები
ინტელექტ ცენტრი
სპეციალიზირებული კომპიუტერული კურსები: Advanced Excel
ინტელექტ ცენტრი
საბანკო და საკრედიტო საქმის შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ჩინური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საბუღალტრო აღრიცხვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
მარკეტინგის მართვის პრაქტიკული კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
20 % -იანი საახალწლო ფასდაკლება საოფისე კომპიუტერული პროგრამებზე
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
European Master of Science in Nematology
Erasmus Mundus
Justice Initiative Fellows Program
Central European University, Budapest
IDEX Fellowship- unique opportunity to work abroad
IDEX
პრაქტიკული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი
ევროპული ცენტრი
3DsMAX სასწავლო პროგრამა
ევროპული ცენტრი
საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შემსწავლელი კურსი
ევროპული ცენტრი
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი
ევროპული ცენტრი
პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი PC user შესწავლა
ევროპული ცენტრი
SQL Server სასწავლო პროგრა
ევროპული ცენტრი
ღია სტანდარტული კურსები
ევროპული ცენტრი
სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატთა (მომავალ ადვოკატთა) კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ადვოკატთა უნარ-ჩვევების შემსწავლელ პრაქტიკული კურსები
ევროპული ცენტრი
ახალგაზრდული გაცვლითი ერთკვირიანი პროგრამა (2012 წლის იანვარში გერმანიაში, ქალაქ მიუნხენში)
ევროპული ცენტრი
ორდღიანი ინტენსიური ტრეინინგი თემაზე
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით
ტრენინგ-ცენტრი NB
კონკურსი სტაჟიორთა პოზიციის დასაკავებლად
კვალიფიკაციური განათლების საერთაშორისო ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
Express course of English
საახალწლო საჩუქარი საერთაშორისო ტესტებისთვის მოსამზადებელ პროგრამებზე
P/T/G
საახალწლო საჩუქარი ინგლისური ენის კურსებზე
P/T/G
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
სტიპენდიები ახალგაზრდა მკვლევართათვის
პოლონეთის მთავრობა
აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების სამაგისტრო სტიპენდიები
ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების ცენტრი
სტიპენდიები
ევროპული კოლეჯი
CRRC-ს ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა 2012 წლისათვის
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC)
ლეინ კირკლანდის სახელობის სტიპენდია
პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდი და პოლონურ-ამერიკული ფულბრაიტის კომისია
PhD in Society and Politics of Contemporary China
Leiden University, the Netherlands
საბუღალტრო აღრიცხვის სასერთიფიკატო კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
კურსი მცირე ბიზნესის მართვაში
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ინგლისური ენა ბავშვებისათვის – MAGIC ENGLISH
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ჩინური ენის სასწავლო კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
მარკეტინგ–მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ოფის მენეჯერის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი NB
ფარმაცევტთა გადამზადების კურსები სტაჟირებით
ტრენინგ-ცენტრი NB
საახალწლო ფასდაკლება ბორნმუტის (ლონდონთან ახლოს) ბიზნეს სკოლის სასერტიფიკატო კურსებზე
One World
European Master Scholarships in Data Mining
Erasmus Mundus
აქცია ინგლისური ენის კურსებზე - შეკრიბე ხუთი ადამიანი და ისწავლე თქვენთვის სასურველ პროგრამაზე უფასოდ ან შეკრიბე 3 ადამიანი და მიიღე 40% ფასდაკლების ბარათი
English Language Learning Centre - ELLC
გიდის მოსამზადებელი კურსები
ტურისტული კომპანია ''MANDS''
Master Scholarship in Evolutionary Biology
Erasmus Mundus
საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა
ოსლოს უნივერსიტეტი (ნორვეგია)
2012 წლის 15 იანვარს ქუთაისის უნივერსიტეტის ბაზაზე იხსნება ევროპული ცენტრის ოფიციალური წარმომადგენლობა, გაიმართება ცენტრის პრეზენტაცია. მსურველებსა და დაინტერესებულ პირებს ვიწვევთ ცენტრის გახსნის ღია კარის დღეზე
ევროპული ცენტრი
მოკლევადიანი გაცვლითი ტრეინინგები ჰოლანდიაში (იანვარი, თებერვალი 2012 წელი)
ევროპული ცენტრი
PhD Scholarships at Faculty of Law
University of Copenhagen, Denmark
MathMods-Mathematical Modelling in Engineering
Erasmus Mundus
TEMA European Territories
Erasmus Mundus
8 PhD Positions in Life Sciences
VIB, Belgium
სტიპენდიები ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების სტუდენტებისთვის
ოსტფორდის საუნივერსიტეტო კოლეჯის (ნორვეგია)
ერთთვიანი სადოქტორო სტიპენდია 2011/2012 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის
სალერნოს (იტალია) უნივერსიტეტი
აქცია - ინგლისური ენა ყველასათვის!
საერთაშორისო ენის ცენტრი - INTER-L CENTRE
სერთიფიცირებული ტრეინინგები ტურიზმში
World Express
ორდღიანი ინტენსიური ტრეინინგი თემაზე ''ყველაფერი ქონების გადასახადის შესახებ''
ევროპული ცენტრი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
ორდღიანი ინტენსიური ტრეინინგი თემაზე ''ყველაფერი საგადასახადო ადმინისტრირების, საგადასახადო შემოწმების, საგადასახადო სანქციებისა და საგადასახადო დავის შესახებ''
ევროპული ცენტრი
ორდღიანი ინტენსიური ტრეინინგი თემაზე
ევროპული ცენტრი
15 PhD fellowships in Social Sciences
The Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS), Bremen, Germany
პოეზიის საერთაშორისო კონკურსი
იტალია
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ორგანიზებული სამაგისტრო კურსები
ევროკავშირი
სტიპენდიები გლობალურ სტუდენტურ გაცვლით პროგრამაზე
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო - IREX
Global Innovation Management
Erasmus Mundus
სტიპენდიები
საფრანგეთის მთავრობა
სტიპენდიები ''ერაზმუს მუნდუსის'' პროექტის ფარგლებში სამაგისტრო კურსზე SERP-Chem
ერაზმუს მუნდუსი
სტიპენდიები 2012-2014 აკადემიური წლებისთვის "ერაზმუს მუნდუსის" პროექტის ფარგლებში სამაგისტრო კურსზე
ერაზმუს მუნდუსი
Bachelor/Master/Doctor degree program in University of Shanghai for Science and Technology
Shanghai Municipal Government Scholarship for International Students
Master in Food Innovation and Product Design (FIPDes)
Erasmus Mundus
ახალი საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
კურსი საბანკო (საკრედიტო) საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამართალში
ევროპული ცენტრი
სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატთა (მომავალ ადვოკატთა) კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ადვოკატთა უნარ-ჩვევების შემსწავლელ პრაქტიკულ კურსები
ევროპული ცენტრი
ფინანსური აღრიცხვის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ზოგადი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
PhD Position in Physiology
Uppsala University, Sweden
ცხადდება კონკურსი 2012 -2013 აკადემიური წლისათვის ერთწლიანი სტიპენდიების მოსაპოვებლად ესექსის უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში
ღია საზოგადოების ინსტიტუტი და ესექსის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრი
სასწავლო გრანტები 2012-2013
ღია საზოგადოების ფონდები და ოქსფორდის უნივერსიტეტი
სადოქტორო სტიპენდიების პროგრამა 2012
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
MBA Scholarships
European School of Management and Technology
Master’s programmes in Barcelona in English
One World
Transcultural European Outdoor Studies (TEOS)
Erasmus Mundus
2 PhD Positions at Department of Law
University of Helsinki
ზოგად უნარებში მოსამზადებელი კურსები
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი-VETO
უცხო ენის კურსები (ინგლისური, რუსული, გერმანული)
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი–VETO
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი–VETO
European Master in Migration and Intercultural Relations, Europe and Africa
Erasmus Mundus
საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა
Erasmus Mundus
Journalism Fellowships, USA
Hearst Fellowships
Master on Work, Organizational and Personnel Psychology, Europe
Erasmus Mundus
European School of Management and Technology MBA Scholarships
ESMT
კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის სატრენინგო პროგრამები 10%-იანი ფასდაკლებით
One World
მცირე ბიზნესის მართვის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
დაზღვევისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
აქცია - საკომუნიკაციო ინგლისური ენის კურსი
ევროპული ცენტრი
საოფისე და გრაფიკული პროგრამების კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
Open Society Foundations Scholarships in European Studies 2012
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
სტიპენდიები საჯარო სამსახურის თანამშრომლებისათვის
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ერთსემესტრიანი საბაკალავრო და სამაგისტრო სტიპენდიები 2011/2012 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის
სალერნოს უნივერსიტეტი (იტალია)
მარკეტინგ-მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
International Master in Quaternary and Prehistory (IMQP)
Erasmus Mundus, Europe
ინტელექტუალური გაცვლის პროგრამა 2012-2013
იაპონიის საელჩო
ოფის მენეჯმენტის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
HR მენეჯმენტი-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტრეინინგ კურსი PR მენეჯმენტში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტუროპერატორებისა და გიდების მოსამზადებელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საბანკო საქმის კურსი სტაჟირებით ბანკში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
პრაქტიკული ბუღალტერიის+ORIS-ის კურსი
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური ენის კურსები (General, TOEFL, IELTS, GMAT)
ტრენინგ-ცენტრი V&J
PHOTOSHOP, COREL DRAW, 3d MAX-ის შემსწავლელი კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ვებ დიზაინის კურსები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ინგლისური და გერმანული ენის კურსები საერთაშორისო სერთიფიკატით
Multilingua
საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე + Oris დამწყები ბუღალტრებისათვის
ევროპული ცენტრი
სასწავლო სტიპენდიები თანამედროვე ბერძნულ ენასა და კულტურაში
საბერძნეთის მთავრობა
ახალგაზრდული გაცვლითი ერთ კვირიანი პროგრამა (2012 წლის იანვარი გერმანია, ქალაქი მიუნხენი)
ევროპული ცენტრი
კომპიუტერული გრაფიკასა და სამონტაჟო პროგრამების პროფესიონალურ შემსწავლელი კურსები
ინტელექტ ცენტრი
ერთსემესტრიანი ინგლისურენოვანი გაცვლითი პროგრამები თსუ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი
სასწავლო კურსი - „როგორ დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი“
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი - საბანკო საქმე და სტაჟირება ბანკში
ევროპული ცენტრი
ზოგადი აუდიტის სპეციალური პროგრამა
ევროპული ცენტრი
კომპიუტერული კურსი - ''პროექტების მართვაში''
ინტელექტ ცენტრი
ბიზნესის კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსები
ევროპული ცენტრი
ახალი საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
ცხადდება მიღება 2012/2013 სასწავლო წლისთვის მაგისტარატურასა და დოქტორანტურაში შემდეგ აკადემიურ ფაკულტეტებსა და პროგრამებზე
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
სპეც. კურსი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ზამთრის სკოლა ლონდონში (12 -17წ. ბავშვებისათვის ზამთრის არდადაგების პერიოდისათვის)
Anglo-Georgia
Various Training Courses Abroad
Anglo-Georgia
Christmas English Course and Sightseeing in London
Anglo-Georgia
კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
სასწავლო ცენტრი ''პერსპექტივა''
ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტის ღია კარის დღე
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
სწავლა და მუშაობა ევროპის ქვეყნებში (გერმანია, ავსტრია, შვეიცარია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, ბელგია) Au pair-ის პროგრამით
ტურისტული კომპანია ''MANDS''
ტრენინგი ბუღალტერიაში, საბანკო საქმეში, ტურიზმში
ტრენინგ-ცენტრი V&J
ტურ ოპერატორის მოსამზადებელი კურსები + ენების კურსები
ტურისტული კომპანია ''MANDS''
სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის ადვოკატთა(მომავალ ადვოკატთა) კვალიპიკაციის ამაღლებისა და ადვოკათტა უნარჩვევების შემსწავლელი კურსები
ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი
ინგლისური ენის კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
საოფისე და გრაფიკული პროგრამების კურსები
თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი
ინგლისურენოვანი გაცვლითი პროგრამები თსუ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის
თსუ საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი
სამაგისტრო სტიპენდია 2011/2012 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის
კადისის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
საბაკალავრო სტიპენდიები 2011/2012 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის
კადისის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
ესპანური ენის კურსი უფროსკლასელთათვის და სტუდენტებისთვის
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
იტალიური ენის ჯგუფი უფროსკლასელთათვის და სტუდენტებისთვის
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
ფრანგული ენის კურსი უფროსკლასელთათვის და სტუდენტებისთვის
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
ინგლისური ენის კურსი დამწყებთათვის
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
Global Fellows Program 2012-2013 in Venture Philanthropy
The Acumen Fund
International Fellowships for young international researchers/academics working in the fields of humanities, social studies, and economics
New Europe College
Social Sciences PhD Scholarships
Brunel University
PhD student position in water quantity and quality assessment, Germany
PIK
Sauvé Scholars Program for Future Leaders, Montreal, Canada
Sauvé Scholars Program
Legislative Fellows Program (LFP)
American Councils
სტიპენდიები მაგისტრანტთათვის
კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელი
სტიპენდიები თსუ ბაკალავრიატის III, IV, V სემესტრის სტუდენტებისთვის (2012/2013)
პოტსდამის უნივერსიტეტი (გერმანია)
სტიპენდიები თსუ ბაკალავრიატის III, IV, V სემესტრის სტუდენტებისთვის (2012/2013)
გისენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
სტიპენდიები თსუ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის (2011/2012)
ზაარლანდის უნივერსიტეტი (გერმანია)
სტიპენდიები თსუ ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის
ფრიდრიჰ–შილერის იენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
ცხადდება კონკურსი ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ დაწესებული სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2012/2013 სასწავლო წლისათვის(ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში-AUBG)
საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIE
ინოვაციური პროექტის Speak Up-ის პრეზენტაციების სერია-უნივერსიტეტებში!
Speak Up
European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis(AFEPA)
Erasmus Mundus
The Neuramus Programme in Different Domains of Neuroscience
Erasmus Mundus
გთავაზობთ მოსამზადებელ ინტენსიურ პროგრამებს საატესტატო და მისაღები გამოცდებისთვის
სააბიტურო სკოლა - MVG
კემბრიჯის უნივერსიტეტი ღია საზოგადოების ფონდებთან ერთად იწვევს ცენტრალური, აღმოსავლეთ ევროპის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს კემბრიჯის კოლეჯების სამეცნიერო პროექტში მონაწილეობის მისაღებად
საერთაშორისო განათლების ცენტრი – CIE
სხვადასხვა უფასო ტრეინინგები
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
Scholarship for Female Bachelor, Master and PhD students
The Google Anita Borg
Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
Erasmus Mundus
Masters Scholarships at the University of Groningen, the Netherlands
UG
Master Grants, University of Lausanne, Switzerland
UDL
ბიზნესის ადმინისტრირების სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ტრენინგი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტის პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ფინანსების სასერთიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
Masters in DMKM-Data Mining and Knowledge Management
Erasmus Mundus
ესპანური ენის კურსები
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
იტალიური ენის კურსები
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
ფრანგული ენის კურსები
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
ჰოლანდიური ენის კურსი
ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი - UGPN
ედმუნდ მასკის სამაგისტრო პროგრამა
IREX
ფულბრაიტის სტიპენდიის პროგრამა
აშშ საელჩო
მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა - FLEX
ამერიკული საბჭოები
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ტრეინინგი
ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO
Bachelor, Master & PhD Scholarships for Students from Developing Countries, Norway
The Norwegian government
National Scholarship Programme for PhD Students, Teachers and Researchers
The Government Of The Slovak Republic
უფასო ტრეინინგი - ''შესაძლებლობები ჩვენს გარშემო''
Speak Up
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ''გლობალური შესაძლებლობები''
Edu-Guide
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტიპენდიები
ჩეხეთის რესპუბლიკა
Speak up in Georgia-ინგლსიური ენისა და ლიდერული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი საერთაშორისო 2 თვიანი ტრეინინგ კურსი
უცხო ენების შემსწავლელი ცენტრი - MSE
Speak Up-ინგლისური ენის და ლიდერული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი კურსი
უცხო ენების შემსწავლელი ცენტრი - MSE
პროფესიონალური დონის პრაქტიკული კურსები - არქიტექტორებისთვის, მშენებლებისთვის და დიზაინერებისთვის
ინტელექტ ცენტრი
Bachelor, Master and PhD Scholarships for the Students From Developing Countries
Czech Government Scholarships
Masters Program in Public Policy
Erasmus Mundus
Amandus H. Lundqvist Master Scholarship
University of Technology in Eindhoven
Master of Laws at Leiden University, The Netherlands
Leiden University
Master/PhD in Shenzhen Institutes of Advanced Technology, China
SIAT
AstroMundus – International Master‘s Degree in Astronomy and Astrophysics
Erasmus Mundus
ფინანსების სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
მენეჯმენტისა და ბიზნესის პროექტირების სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
საერთაშორისო ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო კონფერენცია
ვალენსია (ესპანეთი)
ახალგაზრდული გაცვლითი 10 დღიანი პროგრამა იტალიასა და პორტუგალიაში
ევროპული ცენტრი
სასაუბრო ინგლისურის კურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა -LSE
2011 წლის 22 სექტემბერი, 18:00 საათი, ღია კარის დღე LSE თბილისში
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა -LSE
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსები
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა -LSE
ბრიტანეთში გასამგზავრებელი კონკურსი
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა -LSE
ტრეინინგი ლოჯისტიკაში
One World
ტრენინგი პიარმენეჯმენტში, საზოგადოებრივ კომუნიკაციებსა და ღონისძიებათა მართვაში
One World
პრაქტიკული ბუღალტერიის მოკლევადიანი სასერტიფიკატო კურსი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - GAU
ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსები
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - GAU
ცხადდება აბიტურიენტთა მიღება ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელ პროგრამაზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ზოგადი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
საბუღალტრო საქმისა და ბიზნესის კანონმდებლობის სასწავლო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ოფისის მენეჯმენტის პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
მარკეტინგის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ორგანიზაციული მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ბიზნესის ადმინისტრირების სასწავლო პროგრამა
კავკასიის აკადემიური ცენტრი - CAC
ტრენინგი და სტაჟირება სისხლის სამართალში
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი და სტაჟირება საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში
ევროპული ცენტრი
SQL Server-ის სასწავლო პროგრამა
ევროპული ცენტრი
სისტემური ადმინისტრირებისა და ქსელური ტექნოლოგიების სასწავლო კურსი
ევროპული ცენტრი
საოფისე პროგრამები
ევროპული ცენტრი
საკომუნიკაციო ინგლისური ენის კურსი
ევროპული ცენტრი
კურსები საბანკო საქმეში, კომერციული ბანკების ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში
ევროპული ცენტრი
კომპიუტერული ინჟინერიის (IT) შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი
ევროპული ცენტრი
ბიზნეს ინგლისური ენის კურსი
ევროპული ცენტრი
აკადემიური ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები
ევროპული ცენტრი
ცხადდება კონკურსი 2011 წლის შემოდგომაზე ერთკვირიან სესიებში მონაწილეობის მისაღებად
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სარესურსო ცენტრი (CRC)
''ტალანტების ფაბრიკა'' - გამორჩეული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებულ ბავშვებთან მუშაობის პროგრამა
''მზიური'' - კომპიუტერული სასწავლო ცენტრი
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების გაძლიერებული სასწავლო კურსები უფროსი ასაკის მოსწავლეთა და სტუდენტებისათვის
''მზიური'' - კომპიუტერული სასწავლო ცენტრი
კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევარებისათვის
Ghatham Hause
საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + ორისი სასერტიფიკატო კურსი დამწყებთათვის
ევროპული ცენტრი
ზოგადი აუდიტის კურსი
ევროპული ცენტრი
ტრენინგი და სტაჟირება პრაქტიკულ ბუღალტერიაში
ევროპული ცენტრი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი კურსი - ისწავლე საგადასახადო კანონმდებლობა და დაიცავი შენი ბიზნესი
ევროპული ცენტრი
ბიზნესის კანონმდებლობის სასერტიფიკატო პროგრამა
ევროპული ცენტრი
ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამაზე - ''საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი''
კავკასიის აკადემიური ცენტრი CAC
Masters in Humanities/Medical Humanities Bursaries
the University of Leicester, UK
სამაგისტრო პროგრამები
მადრიდის ბიზნეს სკოლა
ინგლისური ენის კურსები
ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა -LSE
GRE მოსამზადებელი კურსები - (ISET)
თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET)
გთავაზობთ ფასდაკლებებს მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსებზე
კავკასიის აკადემიური ცენტრი CAC
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები სომხეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
კენედის სკოლის პროგრამები
ჰარვარდის უნივერსიტეტი
სტიპენდიები
ავსტრიის მეცნიერებისა და კვლევის სამინისტრო
ტრეინინგი საბანკო საქმეში სტაჟირებით ბანკში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი
კურსი WEB პროგრამირებასა და დიზაინში
ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი